საქართველოს მთავრობის განკარგულება №240-1

საქართველოს მთავრობის
2009 წლის 24 მარტის
N 240 განკარგულების
დანართი

 

საქართველოს ტერიტორიაზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ფართობები, რომლებიც უნდა გამოიყოს აღნაგობის უფლებით ,,ბთჯ-სა და ,,სკგ-ს მილსადენებისა და მასთან დაკავშირებული მიწისზედა ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციისათვის

TviTmmarTveli erTeulis dasaxeleba

aRnagobis uflebiT gadasacemi miwis farTobi (ha)

gardabnis municipaliteti

26,274

TviTmmarTveli qalaqi rusTavi

9,354

TeTriwyaros municipaliteti

29,799

walkis municipaliteti

1,452

borjomis municipaliteti

20,068

axalcixis municipaliteti

22,294

          sul:

 

109,241