• 22 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N217

  ,,საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალის პრობლემათა შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 15 ნოემბრის N108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N216

  ,,ბავშვთა დაცვისა და დეინსტიტუციონალიზაციის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის, ბავშვთა დაცვისა და დეინსტიტუციონალიზაციის სამთავრობო კომისიის და ბავშვთა დაცვისა და დეინსტიტუციონალიზაციის სამთავრობო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 21 აპრილის N75 დადგენილებით დამტკიცებულ ბავშვთა დაცვისა და დეინსტიტუციონალიზაციის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 15 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N215

  ,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 15 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N214

  ,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N37 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 15 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N213

  ,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N37 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 15 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N212

  ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N211

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებულ საგადასახადო და სასესხო დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 7 ივნისის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 15 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N210

  ,,საავტომობილო ბენზინის ხარისხობრივი ნორმების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 31 დეკემბრის N124 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 15 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N209

  ,,მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწყებითი სამხედრო სწავლების შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1995 წლის 25 აგვისტოს N515 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 • 11 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N208

  ,,სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N136 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში დამატების შეტანის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>