• 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N227

  ,,სასამართლო-საექსპერტო მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 მარტის N43 დადგენილებით დამტკიცებულ სახელმწიფო სპეციალური საექსპერტო დაწესებულების სასამართლო-საექსპერტო მომსახურების ტარიფებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N226

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის შემმუშავებელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 8 სექტემბრის N156 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N225

  ,,საქართველოს ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის დარგების პოლიტიკის შემმუშავებელი კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 21 მარტის N56 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N224

  საქართველოში ფრინველის გრიპთან დაკავშირებული მაკოორდინირებელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 18 იანვარის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N223

  საქართველოს ენერგეტიკის კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 10 მარტის N39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N222

  ,,საფინანსო პოლიტიკის შემმუშავებელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 12 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N221

  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ,,ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (ემ-სი-ჯი)" სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 27 მაისის N91 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N220

  საქართველოს სავაჭრო პოლიტიკის შემმუშავებელი კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 29 ივლისის N122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 22 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N219

  ,,შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ დებულებისა და შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების სიის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 სექტემბრის N184 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ

 • 22 ნოემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N218

  ,,შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული პრემიის ლაურეატებისათვის ყოველთვიური პრემიის დანიშვნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 8 ნოემბრის N204 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>