• 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N237

  ,,ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 31 დეკემბრის N133 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N236

  ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ფორმებით სარგებლობის უფლებით მართვის (გადაცემის) წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 3 დეკემბრის N218 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N235

  ,,რეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 23 ნოემბრის N212 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N234

  ,,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 1 სექტემბრის N154 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N233

  სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის პროცესის მონაწილე დამოუკიდებელ ექსპერტთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N232

  ,,საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალის პრობლემათა შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 15 ნოემბრის N108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N231

  ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 12 ივნისის N110 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N230

  ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N38 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 02 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N229

  ,,საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 16 ნოემბრის N206 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 02 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N228

  ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებულ საგადასახადო და სასესხო დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 7 ივნისის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>