საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №41

ლ. ზარანდიას საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს ლევან ზარანდია საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან 2010 წლის 9 თებერვლიდან საკუთარი ინიციატივით საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 95-ე მუხლის საფუძველზე.

ნიკა გილაური