• 22 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N247

  კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელწიფო მინისტრის აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 28 დეკემბრის N243 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N246

  ,,ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 ოქტომბრის N182 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N245

  ,,მსოფლიო ბანკის ენერგოშემცველების ტრანზიტის ინსტიტუციური აღმშენებლობის პროექტის საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 2 აპრილის N9 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N244

  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ წარმოქმნილ დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციისა და მმართველობის ორგანოების მიერ წარმოქმნილ დავალიანებათა დაფარვის წესის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N243

  ,,საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა (გარდა მსუბუქი ავტომობილებისა) მიერ საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებზე გადაადგილების კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნათა დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის, ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტისა და ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ ერთობლივ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 8 თებერვლის N27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N242

  სასაზღვრო საბაჟო ორგანოს გახსნის, სამუშაო დროისა და მისი გავლით შემოსატანი საქონლის სახეობების განსაზღვრის შესახებ

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N241

  მიზნობრივი დანიშნულებით და იმპორტის გადასახდელებზე შეღავათების გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N240

  საბაჟო საწყობის ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების განსაზღვრისა და შესაბამისი ნებართვების გაცემის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N239

  გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციის სახეების, მისი წარდგენის შემთხვევებისა და წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

 • 20 დეკემბერი 2006
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N238

  საბაჟო სანქციის აღსრულების უზრუნველყოფისათვის საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისას სამართალდარღვევის სუბიექტის, სამართალდარღვევის საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების მიმართ გამოსაყენებელი უზრუნველყოფის ღონისძიებებისა და მათი განხორციელების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>