საქართველოს მთავრობის დადგენილება N249

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N249
27 დეკემბერი, 2006

,,ქ. თბილისში მცხოვრები ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქის ელექტროტრანსპორტით უფასოდ მგზავრობის შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1995 წლის 10 მაისის N246 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ქ. თბი­ლისში მცხოვ­რები ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქის ელექ­ტროტრან­სპორტით უფასოდ მგზავრობის შესახებ" საქარ­თველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1995 წლის 10 მაისის N246 დადგენილება.

2. დადგენილება ამოქმედდეს 2007 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი