საქართველოს მთავრობის განკარგულება №361-1

საქართველოს მთავრობის
2009 წლის 12 მაისის
N361 განკარგულების
დანართი N1

#

d a s a x e l e b a

saidentifikacio kodi

sagadasaxado davalianeba

 
 

ozurgeTis municipaliteti

237094005

4,835,933.0

 

Coxatauris municipaliteti

242008705

570,561.0

 

qarelis municipaliteti

240893002

155,890.0

 

xelvaCauris municipalitetis sakrebulo

248428205

16,449.0

 

daba xulos sakrebulo

248047377

3,487.0

 

zugdidis municipaliteti

220391635

89,851.0

 

qedis municipaliteti

 

1

qedis municipalitetis gamgeoba

246762089

587,120.0

 

2

qedis municipaluri sakrebulo

246762061

7,178.0

 

 

sul

594,298.0

 

goris municipaliteti

 

1

goris municipaliteti

218065910

993,945.0

 

2

q. goris saganmanaTleblo resurscentri

217881889

101,338.0

 

 

sul

1,095,283.0

 

afxazeTis a/r

 

1

afxazeTis a/r qonebis marTvis saministro

249252650

49,168.0

 

2

afxazeTis g. SarvaSiZis saxelmwifo premiebis komiteti

249266707

17,753.0

 

3

q. gagris meria

250721982

5,776.0

 

4

afxazeTis a/r informaciis saministro

249260507

4,377.0

 

5

afxazeTis a/r garemos dacvisa da bunebrivi resursebis departamenti

249251857

3,389.0

 

6

imereTis devnilTa samxareo samedicino samsaxuri

212699533

3,283.0

 

7

q. tyvarCelis meria

253641484

2,715.0

 

 

sul

86,461.0

 

TviTmmarTveli q.baTumi

 

1

1 mikroraionis gamgeoba

245425106

75,112.0

 

2

6 mikroraionis gamgeoba

245425115

18,190.0

 

3

7 mikroraionis gamgeoba

245424875

18,187.0

 

4

10 mikroraionis gamgeoba

245425142

10,816.0

 

5

8 mikroraionis gamgeoba

245424928

10,424.0

 

6

9 mikroraionis gamgeoba

245425204

8,752.0

 

7

q. baTumis janmrTelobis socialuri dacvis da veteranTa saqmeebis adgilobrivi samsaxuri

245531045

4,465.0

 

8

3 mikroraionis gamgeoba

245425981

1,121.0

 

 

sul

147,067.0

 

qobuleTis municipaliteti

 

1

muxaestates Temis sakrebulo

246954737

16,355.0

 

2

cixisZiris Temis sakrebulo

246955031

15,300.0

 

3

leRvas Temis sakrebulo

246956566

13,616.0

 

4

alambris soflis sakrebulo

246955610

13,414.0

 

5

sof. kvirikes sakrebulo

246954363

12,019.0

 

6

s. qobuleTis sakrebulo

246954050

11,518.0

 

7

WaxaTis soflis sakrebulo

246954906

7,827.0

 

8

sof. saCinos sakrebulo

246954675

7,537.0

 

9

q. qobuleTis sakrebulo

246954568

5,704.0

 

10

xalas sakrebulo

246954586

5,678.0

 

11

daba oCxamuris sakrebulo

246954639

5,574.0

 

12

s. gvaras sakrebulo

246955585

4,790.0

 

13

xucubnis Temis sakrebulo

246957976

4,608.0

 

14

s. dagvas sakrebulo

246955594

2,652.0

 

15

qobuleTis raionis soflis meurneobis sammarTvelo

246954853

1,607.0

 

 

sul

128,199.0

 

 

 

Suaxevis municipaliteti

 

1

uCambis sakrebulo

247860462

17,669.0

 

2

baraTaulis sakrebulo

247860480

15,470.0

 

3

Wvanis sakrebulo

247860426

12,570.0

 

4

Suaxevis municipalitetis adgilobrivi mmarTvelobis aparati

247860532

8,272.0

 

5

Suaxevis raionis safinanso ganyofileba

247860140

7,446.0

 

6

zamleTis sakrebulo

247860408

5,151.0

 

7

oladauris sakrebulo

247860435

4,804.0

 

8

Suaxevis dabis sakrebulo

247860417

2,934.0

 

9

dRvanis sakrebulo

247860453

2,077.0

 

 

sul

76,393.0

 

lagodexis municipaliteti

 

1

kabalis sakrebulo

233113065

16,486.0

 

2

vardisubnis sakrebulo

233113038

6,367.0

 

3

lagodexis s/m da sursaTis sammarTvelo

233113751

5,991.0

 

4

lagodexis raionis gamgeoba

233105378

4,905.0

 

5

areSfernis sakrebulo

233113109

4,640.0

 

6

kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis lagodexis raionuli samsaxuri

233105190

3,423.0

 

7

afenis sakrebulo

233113092

2,352.0

 

8

lagodexis raionis veterinaluri laboratoria

233108151

2,328.0

 

9

soc. daxmarebis ganyofileba

233133695

2,007.0

 

10

codniskaris sakrebulo

233113010

1,637.0

 

11

Sromis sakrebulo

233110077

1,023.0

 

12

baisubnis sakrebulo

233113056

594.0

 

 

sul

51,753.0

 

' baRdaTis municipaliteti

 

1

baRdaTis raionis gamgeoba

225058264

51,546.0

 

2

kulturis ganyofileba

225062179

22,007.0

 

3

TviTmmarTveli erTeuli baRdaTis municipaliteti

225064471

9,035.0

 

4

sazogadoebrivi jandacvis baRdaTis raionuli centri

225057924

7,340.0

 

5

zegnis Temis sakrebulo

225062106

5,741.0

 

6

xanis sakrebulo

225062133

1,274.0

 

7

ganaTlebis ganyofileba

225062197

1,257.0

 

 

sul

98,200.0

 

vanis municipaliteti

 

1

vanis  raionis gamgeobis safinanso-ekonomikuri ganyofileba

229649592

32,416.0

 

2

TviTmmarTveli erTeuli vanis municipaliteti

229653256

26,229.0

 

3

zeindris sakrebulo

229656869

12,599.0

 

4

q. vanis sakrebulo

229649627

12,215.0

 

5

amaRlebis sakrebulo

229649878

6,897.0

 

6

yumuris sakrebulo

229649672

6,297.0

 

7

tobanieris sakrebulo

229656878

5,543.0

 

8

saprasiis sakrebulo

229649887

5,176.0

 

9

dixaSxos sakrebulo

229656574

4,134.0

 

10

uxuTis sakrebulo

229649707

4,108.0

 

11

muqedis sakrebulo

229649459

3,462.0

 

12

bzvanis sakrebulo

229649253

2,142.0

 

 

sul

121,218.0

 

xonis municipaliteti

 

1

ganaTlebis ganyofileba

244960887

600,896.0

 

2

kulturis samsaxuri

244968326

120,107.0

 

3

xonis raionis gamgeoba

244959023

69,250.0

 

4

xonis veterinaluri inspeqcia

244966471

29,459.0

 

5

sofel kuxis Temis sakrebulo

244960538

26,669.0

 

6

sofel naxaxulevis Temis sakrebulo

244958989

22,072.0

 

7

sofel ZeZileTis Temis sakrebulo

244959283

18,534.0

 

8

sofel gordis Temis sakrebulo

244959176

7,088.0

 

9

adgilobrivi mmarTvelobis uzrunvelyofis samsaxuri

244967764

7,078.0

 

10

sofel kinCxis Temis sakrebulo

244958907

6,486.0

 

11

sofel maTxojis Temis sakrebulo

244959256

6,246.0

 

12

soflis meurneobis sammarTvelo

244960280

1,170.0

 

 

sul

915,055.0

 

bolnisis municipaliteti

 

1

naxiduris Temis sakrebulo

225359144

27,784.0

 

2

tanZiis sasoflo gamgeoba

225358920

25,202.0

 

3

talaveris Temis sakrebulo

225358895

24,107.0

 

4

bolnisis safinanso samsaxuri

225358573

3,784.0

 

5

raWisubnis Temis sakrebulo

225359117

2,929.0

 

6

qveSis Temis sakrebulo

225358911

2,268.0

 

7

akaurTis Temis sakrebulo

225359153

2,175.0

 

8

bolnisis gamgeobis ekonomikuri ganviTarebisa da keTildReobis  samsaxuri

225371068

1,346.0

 

9

mamxutis Temis sakrebulo

225359108

1,316.0

 

10

bolnisis raionis gamgeobis arqiteqturisa da urbanizaciis ganyofileba

225386604

1,235.0

 

 

sul

92,146.0

 

' cageris municipaliteti

 

1

lasuriaSis Temis sakrebulo

242572934

33,783.0

 

2

qveda cageris Temis sakrebulo

242572612

23,321.0

 

3

cageris  raionis gamgeoba

242571267

18,862.0

 

4

q. cageris sakrebulo

242572916

16,211.0

 

5

RviriSis Temis sakrebulo

242572925

12,692.0

 

6

zubis Temis sakrebulo

242571418

11,746.0

 

7

cageris  raionis xanZarsawinaaRmdego razmi

242571454

10,508.0

 

8

Cxutelis Temis sakrebulo

242569573

10,364.0

 

9

aRvis Temis sakrebulo

242572890

9,260.0

 

10

luxvanos Temis sakrebulo

242571481

8,454.0

 

11

usaxelos Temis sakrebulo

242571613

6,320.0

 

12

wiferCis Temis sakrebulo

242569699

5,931.0

 

13

oyureSis Temis sakrebulo

242572783

5,525.0

 

14

cageris sazogadoebrivi janmrTelobis dacvis centri

242573265

5,265.0

 

15

lailaSis Temis sakrebulo

242571490

3,317.0

 

16

cageris  raionis kulturis, sportisa da axal­gazr­dobis saqmeTa samsaxuri

242576529

2,531.0

 

17

nakuraleSis Temis sakrebulo

242571472

1,537.0

 

18

safinanso ganyofileba

242570384

1,280.0

 

19

sax. sanitariuli zedamxedvelobis inspeqcia

242571917

1,146.0

 

 

sul

188,053.0