• 2009-12-30 პრემიერ–მინისტრი ჟურნალისტებს შეხვდა

  2009 წლის 30 დეკემბერს მთავრობის კანცელარიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ჟურნალისტებს შეხვდა. პრემიერ-მინისტრმა 2009 წლის შედეგებზე ისაუბრა.  

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №264

  "ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 მარტის N45 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №263

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №263

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №262

  ,,მიზნობრივი დანიშნულებით და იმპორტის გადასახდელებზე შეღავათების გამოყენებით თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებულ საქონელზე საბაჟო ზედამხედველობის დასრულების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 20 დეკემბრის N241 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №261

  "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №260

  "დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმების, ანალიზის მეთოდებისა და მათი დანერგვის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 28 დეკემბრის N238 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №259

  "საავტომობილო ბენზინის ხარისხობრივი ნორმების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 31 დეკემბრის N124 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №258

  "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 20 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №257

  "საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალის პრობლემათა შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 15 ნოემბრის N108 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1068

  2010 წლის გაზაფხულზე საქართველოში დაგეგმილი ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ კონვენციის მუდმივმოქმედი კომიტეტის 41-ე შეხვედრის შესახებ

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1066

  "დაბა ბაკურიანის წრიული გზის რეაბილიტაციის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 6 აგვისტოს N525 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1064

  საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა ნუსხის დამტკიცების თაობაზე

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1062

  სიღნაღის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1061

  "თვითმმართველი ქალაქი ფოთისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 23 ივნისის N458 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1060

  "თვითმმართველი ქალაქი ფოთისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 18 თებერვლის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-30 2009 წლის 30 დეკემბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 30 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში 32 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.  

 • 2009-12-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №390

  ა. პარასტაევის საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №389

  პ. სულაბერიძის საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №388

  თვითმმართველი ქ. ქუთაისისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-12-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №387

  ახმეტის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №256

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №256

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №255

  "საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების, წესის, წარმოშობის სერტიფიკატების ფორმის, მისი გაცემისა და შევსების წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 27 დეკემბრის N256 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №254

  "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 12 ივნისის N110 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №253

  ,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №252

  "საქართველოსა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 1 აპრილის N65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №251-1

  სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას მზღვეველისათვის მოძრავი ქონების გადაცემის წესი და პირობები

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №251

  სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას მზღვეველისათვის მოძრავი ქონების გადაცემის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №250

  "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ფორმებით სარგებლობის უფლებით მართვის (გადაცემის) წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 3 დეკემბრის N218 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №249

  "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 22 თებერვლის N36 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №248-1

  სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას კონკურსის ჩატარების წესი

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №248

  სახელმწიფო ქონების პრივატიზებისას კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №247-1

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემისას კონკურსის ჩატარების წესი

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №247

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემისას კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №246-1

  სახელმწიფო ორგანოსათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ მიმართვის წარდგენის, მისი განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესი (შემდგომში - წესი)

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №246

  სახელმწიფო ორგანოსათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ მიმართვის წარდგენის, მისი განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №245

  "სოციალური დახმარების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №244

  "ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N132 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №243

  ,,ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N132 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №242

  "საქართველოში განსაკუთრებით საშიში ინფექციების გამომწვევთა აღმოჩენის, ეპიდზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემის მართვის საკოორდინაციო საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 15 ნოემბრის N252 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-29

  დღეს, 30 დეკემბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 32 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №241–1

  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №241

  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №240

  "საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №239-1

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №239-1

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №239

  "გარდამავალი პერიოდისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურების მიერ ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 18 აგვისტოს N143 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-29 2009 წლის 29 დეკემბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 29 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში 59 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1058

  ფაშიზმზე გამარჯვების 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებათა ორგანიზების მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1054

  ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანისა და სამხრეთ კავკასიის მილსადენების კომპანიების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი 3 500 000 (სამი მილიონ ხუთასი ათასი) აშშ დოლარის ოდენობის გრანტის მიმღებ ორგანოდ საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს განსაზღვრისა და განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1053

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ რიგ ღონისძიებათა განხორციელების თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1049

  "თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკათედრო ტაძრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 18 თებერვლის N92 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1046

  საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1045

  სს "გუდაურის" საკუთრებაში არსებული გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1041

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1040

  ქარელის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1039

  "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სესხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 31 ოქტომბრის N710 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1038

  რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1037

  რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების შესახებ

 • 2009-12-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1036

  საქართველოს პარლამენტიდან საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილი კანონპროექტის გამოთხოვის შესახებ

 • 2009-12-28

  დღეს, 29 დეკემბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 59 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-12-28 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №377

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2009 წლის 29 სექტემბრის N307 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-28 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №376

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2007 წლის 23 ოქტომბრის N224 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-28 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №374

  გ.ზედგენიძის საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრიეს მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-27 საახალწლო ნაძვის ხე მთავრობის კანცელარიაში

  2009 წლის 27 დეკემბერს მთავრობის კანცელარიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმზე უპატრონო ბავშვთა სახლების აღსაზრდელებს უმასპინძლა.    

 • 2009-12-27 საახალწლო ნაძვის ხე მთავრობის კანცელარიაში

  2009 წლის 27 დეკემბერს მთავრობის კანცელარიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საახალწლო ნაძვის ხის ზეიმზე უპატრონო ბავშვთა სახლების აღსაზრდელებს უმასპინძლა.

 • 2009-12-25 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №373

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-12-25 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1032

  "საქართველოს ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულთათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 6 ნოემბრის N731 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-24 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №372

  ვ. მაკარიძის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-24 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №371

  ნ.ძიმცეიშვილის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-24 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №370

  ლ. ზარანდიას საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-24 Economic strategy has succeeded in stabilizing financial conditions and market confidence

 • 2009-12-23 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №369

  მ. გერსამიას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №238

  "ძველი თბილისის რეაბილიტაციის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 6 ივლისის N121 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №237-1

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - "საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ" დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №237

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - "საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №236-1

  იმ ამბულატორიული და სტაციონარული ტიპის სამედიცინო დაწესებულებების (საწარმოების) სახსრებით, რომელთა აქციათა ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესი

 • 2009-12-22

  საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში მიმდინარეობს ჟურნალისტების აკრედიტაცია.

 • 2009-12-22 2009 წლის 22 დეკემბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 22 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში 42 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.  

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1029

  შპს "ახალბაღის" სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილის გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1026

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქუთაისის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის და ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების დართლოსა და ზემო ომალოს რეაბილიტაციის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 17 აპრილის N225 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1025

  "შპს "რუსთავწყალკანალის", შპს "მცხეთაწყალკანალის", შპს "საქწყალკანალის", შპს "თბილისის წყალის" 100% წილის ნასყიდობის ხელშეკრულების დამატებითი განმარტებისა და მასში ცვლილებების შეტანის შესახებ" N1 შეთანხმების პროექტის მოწონებისა და ზურაბ პოლოლიკაშვილისათვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1024

  "ონის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 2 ოქტომბრის N722 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1022

  დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობების შემმუშავებელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1013

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1009

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-12-22 The WTO members congratulated Georgia

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1008

  "სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის სესხის აღების ნებართვის მიცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 29 აპრილის N329 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1007

  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1006

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1005

  ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1004

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1002

  „იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსა და საქართველოს შორის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტის შესახებ" 2009 წლის 16 დეკემბერს ხელმოწერილი სასესხო ხელშეკრულების სარატიფიკაციოდ წარდგენის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინადადების შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1001

  ზ. ჭელიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №236

  იმ ამბულატორიული და სტაციონარული ტიპის სამედიცინო დაწესებულებების (საწარმოების) სახსრებით, რომელთა აქციათა ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №235

  ,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №234

  "თევზჭერის ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N138 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №233

  "საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 ივლისის N57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-22 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №367

  გ. ჩახნაშვილის საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №366

  გ. ჩახნაშვილის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №365

  ა. სეფერთელაძის საქართველოს სასჯელაღსრულების, რობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №364

  ა.სეფერთელაძის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №363

  ლ. ზარანდიასათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-12-22 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №362

  ა.პარასტაევისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-12-21

  დღეს, 22 დეკემბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 42 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-12-21 საკადრო ცვლილებები მთავრობის შემადგენლობაში

  დღეს, 2009 წლის 21 დეკემბერს მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრმა ახალი სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში და სასჯელთაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი წარადგინა.

 • 2009-12-21 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №360

  ხ. კალმახელიძის საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-21 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №359

  მ. დავითაიას დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-21 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №358

  ი. გაგოშიძის დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-12-17 Q3'09 Net FDI figure shows foreign investment flows are recovering

 • 2009-12-15 2009 წლის 15 დეკემბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 15 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა . დღის წესრიგში 59 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.  

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №232

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №232

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №231-1

  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოს დებულება

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №231

  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №230-2

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №230-2

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №230-1

  საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესი და პირობები

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №230

  საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №229

  "საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 სექტემბრის N77 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №228

  "საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის N10 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №227

  "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №226

  ,,საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის N8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №225

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 16 მარტის N64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №224

  ,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №991

  ნ. ძიმცეიშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №990

  მ. ზოდელავას საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №987

  ,,საქართველოს მთავრობას და კონტინენტალ ენერჯი ლტდ.-ს შორის საქართველოში ,,ხუდონის" ჰიდროელექტროსადგურის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და ოპერირების შესახებ" 2007 წლის 29 ივნისს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ" შეთანხმების პროექტის თაობაზე

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №986

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (წიგნადი და პერიოდული გამოცემების ფონდი) ა.ა.ი.პ. "ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკისათვის" თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №985

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთების (მუსიკალური ინსტრუმენტები) საქველმოქმედო ფონდისათვის "ხელოვანები - თანადგომისათვის" თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №984

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 მარტის N208 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №983

  ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №982

  2009 წლის 7-8 ნოემბერს წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ელ სალვადორისათვის დახმარების გაწევის შესახებ

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №979

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №978-1

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №978-1

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №978

  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის 2010-2012 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-12-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №977

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან არსებული სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 8 ივნისის N287 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-14

  დღეს, 15 დეკემბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 59 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-12-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №970

  სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 2009-12-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №223

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 16 მარტის N47 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-10 საქართველო -თურქეთის ბიზნეს ფორუმი

  2009 წლის 10 დეკემბერს სასტუმროში " Radisson SAS Iveria" საქართველო-თურქეთის ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა თურქ ბიზნესმენებთან საქართველოს ენერგოსექტორში თურქული ინვესტიციების განხორიელების საკითხები განიხილა.

 • 2009-12-10 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №353

  ი. ქურდაძის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-10 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №352

  ნ. სურგულაძის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-09

  დღეს, 13:00 საათზე სასტუმრო "Radisson"-ში გაიმართება საქართველო-თურქეთის ბიზნეს ფორუმი.

 • 2009-12-09 2009 წლის 9 დეკემბრის მთავრობის სხდომა

  9 დეკემბერს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 89 საკითხი. დღის წესრიგი.    

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №966

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თელავის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №965

  ნ. ფრუიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №945

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №941

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოს მიერ 2009 წლის რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №940

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ახმეტის მუნიციპალიტეტში ნაპირსამაგრი და წყალდიდობის პრევენციის სამუშაოთა სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №939

  "ძველი ბათუმის" ტერიტორიის განვითარების დროებითი შეზღუდვისა და შეზღუდვის პერიოდისათვის ქალაქთმშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის დადგენის თაობაზე თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის საკრებულოსათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №938

  "მცხეთის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 11 ნოემბრის N846 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №937

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №936

  საქართველოს მთავრობასა და "ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანიას" და "სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანიას" შორის 2007 წლის 19 ივლისს გაფორმებული "ზოგიერთი სახელმწიფო გზის რეაბილიტაციის შესახებ" ხელშეკრულების ფარგლებში საავტომობილო გზების შეკეთებისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსების რიგ ღონისძიებათა უზრუნველყოფის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №935

  შვეიცარიის კონფედერაციიდან საქართველოს მოქალაქის კახაბერ გიორგაძის გადმოსვენებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №933

  ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №222

  ,,სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებიდან ფართობების ამორიცხვისა და ჩარიცხვის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 10 მაისის N96 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №221

  "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N39 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №220

  "ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 ოქტომბრის N176 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №219

  "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №218–3

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №218-3

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №218–2

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №218-2

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №218–1

  ,,სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის", ,,სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატების ჯანმრთელობის დაზღვევის", ,,კომპაქტურ დასახლებებში მყოფ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო დაზღვევის", ,,მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სამედიცინო დაზღვევის" სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2010 წელს ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით მოსახლეობისათვის გადასაცემი სადაზღვევო ვაუჩერის პირობები

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №218

  ,,სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის", ,,სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატების ჯანმრთელობის დაზღვევის", ,,კომპაქტურ დასახლებებში მყოფ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო დაზღვევის", ,,მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სამედიცინო დაზღვევის" სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2010 წელს ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით მოსახლეობისათვის გადასაცემი სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №217

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის სახელწოდების შეცვლისა და მისთვის "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის" სახელწოდების  მინიჭების შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №928

  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №926

  "ონის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 2 ოქტომბრის N722 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №925

  საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ" გასაფორმებელი შეთანხმების თაობაზე

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №924

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №924

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №923

  "თვითმმართველ ქალაქ ბათუმისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სესხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 16 ოქტომბრის N673 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №922

  "სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის  2009 წლის 19 მარტის N205 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №921

  იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსა და საქართველოს შორის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტის დაფინანსების მიზნით 17,722,000,000.00 იაპონური იენის ოდენობის სასესხო ხელშეკრულების დადების შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №920

  "საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად საჭირო ღონისძიებათა დაფინანსების მიზნით ონის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო  ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N225 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №919

  ზ. ჭელიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №918

  ზ. ჭელიძის საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო ფრაქცია "ქრისტიან-დემოკრატების" მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №917

  მ. ზოდელავას საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №916

  ნ. ფრუიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-09 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №351

  გ. მამაცაშვილის საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-08

  დღეს, 9 დეკემბერს 16:30 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 89 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-12-08 პრემიერ-მინისტრმა ახალი განათლების მინისტრი წარადგინა

  2009 წლის 8 დეკემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განათლებისა და მეცნიერების ახალი მინისტრი, დიმიტრი შაშკინი სამინისტროს თანამშრომლებს წარუდგინა.  

 • 2009-12-08 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №350

  ნ. სურგულაძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-12-08 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №349

  ი. ქურდაძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-12-08 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №348

  მ. კოპალეიშვილის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-12-08 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №347

  დ. შაშკინის საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-12-08 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №346

  დ. შაშკინის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-12-08 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №345

  ნ. გვარამიას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-12-07 საკადრო ცვლილებები მთავრობაში

  პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გვარამიას ნაცვლად ახალი განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი წარადგინა.

 • 2009-12-04 პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი დიდ ბრიტანეთსა და აშშ-ში

  2009 წლის 25-29 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ვიზიტით დიდ ბრიტანეთში იმყოფებოდა.  

 • 2009-12-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №912

  დ. გვინდაძისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 2009-11-25 პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი დიდ ბრიტანეთსა და აშშ-ში

  2009 წლის 25 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ვიზიტით დიდ ბრიტანეთში გაემგზავრა.  

 • 2009-11-24 2009 წლის 24 ნოემბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 24 ნოემბერს, საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში 21 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-11-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №911

  "2009-2010 წლების ზამთრის პერიოდისათვის იძულებით გადაადგილებული პირების _ დევნილების სათბობი შეშით უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 ოქტომბრის N742 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №910

  ედუარდ ღურწკაიას გადმოსვენებისა და დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 • 2009-11-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №908

  მ. კოპალეიშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-11-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №907

  ს. სისაურის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-11-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №906

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვებისერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-11-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №905

  კახეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო სამეურნეო ტყის ფონდიდან 15.48 ჰა მიწის ფართობის ამორიცხვის შესახებ

 • 2009-11-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №902

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ 2009 წლის 1 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრამდე მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების შესახებ

 • 2009-11-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №901

  საქართველოს მთავრობასა და ,,Nurol Energy Production and Marketing Inc-ს", "Korea Electric Power Corporation-სა" და "SK Engineering and Construction Co, Ltd -ს" შორის ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობასთან დაკავშირებით გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

 • 2009-11-24 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №342-2

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №342-2

 • 2009-11-24 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №342-1

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №342-1

 • 2009-11-24 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №342

  სახელობო განათლების რეფორმის სტრატეგიის (სახელობო განათლებისა და მომზადების შუალედური სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2009-2012 წლებისათვის) დამტკიცების შესახებ

 • 2009-11-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №216

  "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N39 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-23

  დღეს, 24 ნოემბერს 14:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 21 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-11-19 The draft liberty ACT is made public

 • 2009-11-18 2009 წლის 18 ნოემბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 18 ნოემბერს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში 45 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.  

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №884

  საქართველოს პარლამენტიდან საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილი კანონპროექტების გამოთხოვის შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №883

  ი. ღვალაძის საქართველოს პარლამენტის წევრის ლ. თორდიას მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №882

  ევროპის გაერთიანებასა და საქართველოს მთავრობას შორის დაფინანსების ხელშეკრულების ხელმოწერის შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინადადების განხილვის თაობაზე

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №881

  ევროპის გაერთიანებასა და საქართველოს მთავრობას შორის დაფინანსების ხელშეკრულების ხელმოწერის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინადადების განხილვის შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №880

  "საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 ოქტომბრის N747 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №877

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №874

  "შპს "აღმოსავლეთის წყლისათვის" საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 ოქტომბრის N808 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №871

  ,,სტიქიის (ქარიშხალი) შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 26 თებერვლის N144 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №870

  გრძელვადიანი ტყითსარგებლობის მიზნით გაცემულ ხე-ტყის დამზადების სპეციალურ ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №869

  გრძელვადიანი ტყითსარგებლობის მიზნით გაცემულ ხე-ტყის დამზადების სპეციალურ ლიცენზიაში ცვლილების განხორციელების შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №868

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ნიკა გვარამიასათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №866–1

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №866-1

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №866

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო ქონების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №864

  შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ შესყიდვების წლიური გეგმის წარდგენის შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №863

  სახელმწიფო ბიუჯეტის, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და ამავე ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ქონების ნებისმიერი ფორმით განკარგვის მიზნით განსახორციელებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №862

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №862

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №861-1

  შპს ,,დასავლეთის წყლის" სერვისცენტრების გათბობისათვის საჭირო საშეშე მერქნის რაოდენობა

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №861

  2009-2010 წლების ზამთრის პერიოდისათვის სახელმწიფო 100-პროცენტიანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი შპს ,,დასავლეთის წყლისა" და შპს ,,აღმოსავლეთის წყლის" სათბობი შეშით უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №860

  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №215

  ,,სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 1 სექტემბრის N153 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №214

  ,,საბაჟო საწყობის ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების განსაზღვრისა და შესაბამისი ნებართვების გაცემის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 20 დეკემბრის N240 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №213

  ,,სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N136 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №212

  ,,საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ‘‘ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 ივლისის N57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №211

  ,,ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N132 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ

 • 2009-11-17

  დღეს, 18 ნოემბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 45 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-11-13 პრემიერ-მინისტრი ჟურნალისტებს შეხვდა

  2009 წლის 13 ნოემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის და ეკონომიკურ საკითხებზე მომუშავე ჟურნალისტების მორიგი შეხვედრა გაიმართა.  

 • 2009-11-13 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №210

  "სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-13 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №209

  ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს ფუნქციონირების წესისა და რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 28 მარტის N65 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-13 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №208

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 16 მარტის N47 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-13 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №207

  ,,დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 8 თებერვლის N18 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-12 Key real sector indicators show signs of recovery

 • 2009-11-12 Key real sector indicators show signs of recovery

 • 2009-11-12 2009 წლის 11 ნოემბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 11 ნოემბერს საქართველოს მთავრობის გასვლითი სხდომა კახეთში, სოფელ ლოპოტაში გაიმართა. სხდომას საქართველოს პრეზიდენტი გაუძღვა. დღის წესრიგში 46 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.        

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №855

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №854

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №853

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №852

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №851

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №850

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №848

  ქარელის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №847

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-11-11 CBG Gross reserves surge up historic high US$ 2bln

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №846

  მცხეთის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №845-3

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 11 ნოემბრის N845 განკარგულების დანართი N3

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №845-2

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 11 ნოემბრის N845 განკარგულების დანართი N2

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №845-1

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №845-1

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №845

  წინა წლებში წარმოქმნილ საგადასახადო დავალიანებათა დაფარვის შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №843

  საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №841

  საქართველოს მთავრობასა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მსოფლიო სასურსათო პროგრამას (WFP) შორის ძირითადი ხელშეკრულების ხელმოწერის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინადადების განხილვის შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №840

  "რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 22 ოქტომბრის N771 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №838

  ,,საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 მარტის N69 დადგენილების შესრულების ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 ივლისის N482 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №836

  "სოფლის მოსახლეობისათვის ამბულატორიული მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 26 თებერვლის N132 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №206

  ,,თავისუფალი ზონის შექმნისათვის წარსადგენი გარანტიის ოდენობის, თავისუფალი ზონის შექმნის პირობების, მათი ფუნქციონირების, საქონლის შენახვისა და საბაჟო კონტროლის წესის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 9 ივლისის N157 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №835

  სახელმწიფო საშინაო ვალის სახით არსებული, კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუმთავრებლობით წარმოქმნილი დავალიანების საკითხის მოგვარების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №205-1

  სხვა ქვეყნების ან სახელმწიფოთაშორისი ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების მარეგულირებელი სახელმწიფოორგანოების სია

 • 2009-11-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №205

  სხვა ქვეყნების ან სახელმწიფოთაშორისი ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოების სიის განსაზღვრის შესახებ

 • 2009-11-11

  დღეს, 11 ნოემბერს 14:00 საათზე ლოპოტაში გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 46 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-11-10 Investment promotion road show to be held in London, New York and Abu Dhabi

 • 2009-11-09 T-Bills hit record low yield since its debut

 • 2009-11-06 მთავრობის კანცელარიაში ჯანდაცვის კომისიის სხდომა გაიმართა

  2009 წლის 6 ნოემბერს, მთავრობის კანცელარიაში ჯანდაცვის კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური უძღვებოდა. სხდომაზე განიხილეს H1N1 ვირუსთან დაკავშირებული რიგი საკითხები.

 • 2009-11-06 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №833

  საქართველოს სასჯელაღსრულების ორგანოთა მოსამსახურეების ფულადი ანაზღაურების განსაზღვრის თაობაზე

 • 2009-11-06 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №832-1

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №832-1

 • 2009-11-06 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №832

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-11-06 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №332

  ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის შესახებ

 • 2009-11-04 2009 წლის 4 ნოემბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 4 ნოემბერს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 24 საკითხი.  დღის წესრიგი.

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №830

  "EXPO 2010" მსოფლიო გამოფენაში საქართველოს მონაწილეობის ორგანიზების მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 დეკემბრის N822 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №829

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №828

  2010 წლის გაზაფხულზე დაგეგმილი ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ კონვენციის მუდმივმოქმედი კომიტეტის 41-ე შეხვედრის საქართველოში გამართვასთან დაკავშირებით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №827

  "საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №826

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №825

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №824

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შუახევის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №823

  2008 წლის 15 სექტემბერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მიერ დამკიცებული "Stand-By Arrangement" (SBA) პროგრამის ფარგლებში 2009 წლის მეოთხე კვარტალსა და 2010 წლის განმავლობაში გათვალისწინებული ტრანშების გამოთხოვის შესახებ

 • 2009-11-04 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №331

  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2007 წლის 23 ოქტომბრის N224 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №204

  ,,საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 სექტემბრის N77 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №203-1

  სახელობო განათლებისა და მომზადების ეროვნული პროფესიული საბჭოს დებულება

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №203

  სახელობო განათლებისა და მომზადების ეროვნული პროფესიული საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №202

  2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად დაზარალებული, საქართველოს აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის/ვეტერინარის, დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2009 წლამდე ჩარიცხული გარკვეული კატეგორიის სტუდენტების 2009-2010 სასწავლო წლის სწავლის დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №201

  "სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის N4 დადგენილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-04 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №200

  "საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 16 ნოემბრის N206 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-11-04 Georgia's electricity export fell into the top five products exported in 3Q ‘09

 • 2009-11-04 Georgia's electricity export fell into the tpo five products exported in 3Q ‘09

 • 2009-11-03

  დღეს, 4 ნოემბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 24 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-11-03 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №199

  "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის N39 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №810

  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში (ქ. ბათუმში) "იუსტიციის სახლის" ოფისის მშენებლობასთან დაკავშირებით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №809

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №808

  შპს "აღმოსავლეთის წყლისათვის" საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №807

  საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-10-30 2009 წლის, 30 ოქტომბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის, 30 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა, დღის წესრიგში 29 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №805

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №804

  "საქართველო-აზერბაიჯანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი სამთავრობათაშორისო კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 7 ივნისის N45 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №803

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №802

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოს მიერ სასწრაფო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №799-1

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №799-1

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №799

  სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის აუქციონის სალიცენზიო პირობების შესახებ

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №798

  აზიის განვითარების ბანკის კერძო სექტორის ოპერაციების შესახებ

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №797

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №796

  გ. მამაცაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №198

  ,,ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N132 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №197

  "სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N136 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №196

  ,,საქართველოს საჯარო სკოლებისა და პროფესიული სწავლების ცენტრების მასწავლებლების, საჯარო სკოლების ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალისა და ზოგიერთი დაწესებულების აღმზრდელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გადასაცემი სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 21 ნოემბრის N256 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №195

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) შექმნისა და მისი წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 17 მაისის N103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №194

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის წესდების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 16 მარტის N64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-29

  დღეს, 30 ოქტომბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 29 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-10-29 პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ესპანეთში

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ნიკა გილაური 25-28 ოქტომბერს ვიზიტით, ესპანეთში იმყოფებოდა.

 • 2009-10-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №790

  ქვემო ქართლის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდიდან 244,48 ჰა მიწის ფართობის ამორიცხვის შესახებ

 • 2009-10-26 Key real estate indicators remain stable

 • 2009-10-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №789

  "თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის იგოეთი-სვენეთის მშენებარე მონაკვეთზე (მარცხენა მიმართულება) ტექნიკური პარამეტრების სრულყოფისა და მოძრაობის ორივე მიმართულებაზე ერთნაირი (ცემენტობეტონის) საფარის მოწყობის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 29 აპრილის N324 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №787

  "2009-2011 წლებისათვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო კერძო სამართლის დეპარტამენტის საკადრო შემადგენლობის შევსების, წვრთნისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 21 აგვისტოს N628 განკარგულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა თაობაზე

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №786

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №786

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №193

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №193

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №192

  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 16 მარტისN46 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №191

  "2009-2010 სასწავლო წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე ან პროფესიული უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აგვისტოს №149 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №190

  "საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 16 ნოემბრის N206 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №189-4

  ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო და საცალო რეალიზატორებისათვის ფარმაცევტული პროდუქტის სერიის აღრიცხვის წესი და ფარმაცევტული პროდუქტის სერიის აღრიცხვის სპეციალური ფორმა

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №189-3

  ფარმაცევტული პროდუქტის საბაჟო აღნუსხვის ფორმის შევსების წესი

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №189-2

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №189-2

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №189-1

  ფარმაცევტული პროდუქტის საბაჟო აღნუსხვის წესისა და პირობების შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №189

  ფარმაცევტული პროდუქტის მიკვლევადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-10-22 2009 წლის 22 ოქტომბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 22 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში 56 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №782

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №188-1

  სხვა ქვეყნების ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოების სია

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №188

  სხვა ქვეყნების ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოების სიის განსაზღვრის შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №781

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №780

  "მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტის - მეორე ფაზის" ხელშეწყობის თაობაზე

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №187-1

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №187-1

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №779

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №187

  „ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, სააფთიაქო დაწესებულებათა (I ჯგუფის აფთიაქის, II ჯგუფის აფთიაქისა და სააფთიაქო პუნქტის) მოწყობის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 ოქტომბრის N176 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №778

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №777

  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში სენტ ლუჩიის მუდმივი წარმომადგენლობისათვის 2009 წლის 9 სექტემბერს ხანძრით დაზარალებული საავადმყოფოს (St. Jude's Hospital) აღსადგენად ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №774

  დუშეთის მუნიციპალიტეტში სამ სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგებისა და აღნიშნულისათვის საჭირო წინამოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების თაობაზე

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №772

  ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №771

  რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა _ დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №769-1

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №769-1

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №769

  ცალკეულ შემთხვევაში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონის საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №766

  საქართველოს პარლამენტიდან საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილი კანონპროექტების გამოთხოვის შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №765

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №764

  მ. კოპალეიშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №763

  დ. ძაგნიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №186

  ,,საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის  2006 წლის 1 აპრილის N71 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-22 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №185

  "საგადასახადო ორგანოს მიერ ყადაღადადებული ქონების საწყისი ფასის განსაზღვრის, რეალიზაციისა და ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 10 სექტემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-21 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №325

  ზ. აბაზაძის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის უფროსად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-10-21 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №324

  პ. კანკავას საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-10-21 Eurobond price surges to its initial level of April 2008

 • 2009-10-21

  დღეს, 22 ოქტომბერს, 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 56 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-10-19 New wave of privatisation started on

 • 2009-10-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №755

  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-10-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №754

  "საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, "რას ალ ხაიმას საინვესტიციო სააგენტოს" და კორპორაცია "ფოთის საზღვაო ნავსადგურს" შორის საინვესტიციო ხელშეკრულების" პროექტის მოწონებისა და ზურაბ პოლოლიკაშვილისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 2009-10-12 Government of Georgia submits the draft liberty ACT

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №751

  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ეროვნული ლატარიის ფონდის ლიკვიდაციის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №750

  ,,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 10 სექტემბრის N668 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №747

  საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №746

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №745

  გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვის მიზნით ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №744

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №743

  იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ხელშეწყობით აშენებული საცხოვრებელი სახლების აღჭურვის ღონისძიებათა ხელშეწყობის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №742

  2009-2010 წლების ზამთრის პერიოდისათვის იძულებით გადაადგილებული პირების _ დევნილების სათბობი შეშით უზრუნველყოფის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №741

  ჰიდროელექტროსადგურებისა და ელექტროენერგიის გამანაწილებელი კომპანიების აქტივების ნასყიდობის შესახებ 2007 წლის 5 თებერვლის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ხელშეკრულების პროექტის მოწონებისა და ზურაბ პოლოლიკაშვილისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №740

  მუნიციპალიტეტებისა და თვითმმართველი ქალაქისათვის სსიპ _ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან სესხის აღების ნებართვის მიცემის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №738-1

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №738-1

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №738

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (სპორტული ინვენტარი) კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №737

  ,,2008 წლის 15 სექტემბერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მიერ დამტკიცებული ''Stand-By Arrangement" (SBA) პროგრამის ფარგლებში მესამე ტრანშის გამოთხოვის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 25 სექტემბრის N696 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №736

  ,,სახელმწიფო სექტორში შიდა აუდიტისა და შიდა ფინანსური კონტროლის საკითხების შემსწავლელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 დეკემბრის N829 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №735

  დ. ლომიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №734

  ი. ღვალაძის საქართველოს პარლამენტის წევრის გ. ახვლედიანის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №733

  საქართველოს პარლამენტიდან საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილი კანონპროექტების გამოთხოვის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №732

  დ. ძაგნიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №731

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №730

  ლ. გოცირიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-10-09 2009 წლის, 9 ოქტომბრის მთავრობის სხდომა

  დღეს, 2009 წლის 9 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში 46 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №184

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის სახედ სასწავლო უნივერსიტეტის განსაზღვრისა და სახელწოდების შეცვლის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №183

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ახალციხის ინსტიტუტის სახედ სასწავლო უნივერსიტეტის განსაზღვრისა და სახელწოდების შეცვლის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №182

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის სახედ სასწავლო უნივერსიტეტის განსაზღვრისა და სახელწოდების შეცვლის შესახებ

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №181

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-09 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №180

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის სახედ სასწავლო უნივერსიტეტის განსაზღვრისა და სახელწოდების შეცვლის შესახებ

 • 2009-10-08

  დღეს, 9 ოქტომბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 46 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-10-08 პრემიერ–მინისტრის ვიზიტი თურქეთში

  2009 წლის 5-7 ოქტომბერს ნიკა გილაური თურქეთის რესპუბლიკაში იმყობეფოდა. სტამბულში პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკისა (IMF/WB) ყოველწიურ შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო. ნიკა გილაური ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის (EBRD) პრეზიდენტს ბ-ნ თომას მიროუს შეხვდა.  

 • 2009-10-08 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №179

  საქართველოს მოსაკრებლების სისტემის რეფორმის კოორდინაციის ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 25 მაისის N98 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-10-05 საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური თურქეთში იმყოფება.

  სტამბულში პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის (IMF/WB) ყოველწლიურ შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო. ნიკა გილაური ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის (EBRD) პრეზიდენტს ბ-ნ თომას მიროუს შეხვდა.

 • 2009-10-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №722

  ონის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-10-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №721

  2009 წლის სექტემბერში მომხდარი მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებათა განხორციელების მიზნით სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-10-02 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №314

  ტ. ურჯუმელაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-10-02 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №313

  ს. ვარსემაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-10-02 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №312

  ს. ვარსემაშვილის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №719-1

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №719-1

 • 2009-09-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №719

  გრიპის A(H1N1) პანდემიისთვის მზადყოფნის, რეაგირებისა და შედეგების შემცირების მიზნით საქართველოს მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-09-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №311

  ნ. ხარშილაძის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №718

  ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმის გამართვის უზრუნველყოფის მიზნით უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე

 • 2009-09-30 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №717

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კალათბურ¬თის ფედერაციისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №310

  კ. ბაინდურაშვილისა და პ. პეტრიაშვილის საქართველოს პარლამენტში საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებსა და საქართველოს მთავრობის მოხსენებაზე 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-30 S&P ‘B’ Sovereing ratings affirmed for GOG - outlook stable

 • 2009-09-30 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №178

  სახელმწიფო სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებათა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 16 მარტის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №716

  ნ. ფრუიძის საქართველოს პარლამენტის  საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №715

  უძრავი სახელმწიფო ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №714

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №713

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №712-1

  საქართველოს მთავრობის განკარგულება №712-1

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №712

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №711

  საქართველოს საპატრიარქოსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №710

  საქართველოსა და იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს შორის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №709

  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საჩხერისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №708

  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ონის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №707

  ,,საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №706

  საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის 2008 წლის 25 დეკემბერს ნოტების ურთიერთგაცვლის საფუძველზე იაპონიის მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი არასაპროექტო გრანტის მიმღებ ორგანოს განსაზღვრისა და განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №705

  ახალგორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ 2009 წლის მარტში და აპრილში მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 5 ივნისის N411 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №704

  საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მხრიდან სს ენერგო-პრო-ჯორჯია-ს მიმართ არსებული დავალიანების დაფარვის ღონისძიების შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №700

  დ. ძაგნიძის საქართველოს პარლამენტის წევრის ჯ. ბაღათურიას მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №699

  დ. ძაგნიძის საქართველოს პარლამენტის წევრის ჯ. ბაღათურიას მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №698

  ნ. ენუქიძის საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-29 2009 წლის 29 სექტემბრის მთავრობის სხდომა

  დღეს 2009 წლის 29 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა . დღის წესრიგში 38 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-09-29 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №307

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №177

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 20 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №176

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის ბოტანიკური ბაღის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მიერთების გზით რეორგანიზაციის შესახებ

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №175

  საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 სექტემბრის N77 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №174

  საგადასახადო ორგანოს მიერ ყადაღადადებული ქონების საწყისი ფასის განსაზღვრის, რეალიზაციისა და ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 10 სექტემბრის №158 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №173

  `'საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (ემ-სი-ჯი) სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 27 მაისის N91 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-28

  დღეს, 29 სექტემბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 38 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-09-25 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №696

  2008 წლის 15 სექტემბერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მიერ დამტკიცებული „Stand-By Arrangement" (SBA) პროგრამის ფარგლებში მესამე ტრანშის გამოთხოვის შესახებ

 • 2009-09-24 ახალქალაქში გაიმართა „ანგარიში ხალხს“

  2009 წლის 24 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ ანგარიში სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას ჩააბარა. სამინისტროებმა თავისი პავილიონები ახალქალაქის ცენტრალურ მოედანზე გახსნეს. ახალქალაქში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური.

 • 2009-09-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №695

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-09-22 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №693

  ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ზოგიერთი გასატარებელი ღონისძიების შესახებ

 • 2009-09-22 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №305

  ნ. ჯოხაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის დირექტორად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-22 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №304

  ნ. ჯოხაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-09-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №692

  საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლების დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-21 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №172

  "ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩისა და ,,გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების თაობაზე დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 6 თებერვლის N21 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №171

  "სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტის" ფარგლებში საკრედიტო რესურსის გაცემის წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 მარტის N55 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №170-1

  სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების მოქმედი დოკუმენტებისა და მათი პროექტების შესახებ შეტყობინებათა გაგზავნისა და ინფორმაციის გაცვლის წესი

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №170

  სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების მოქმედი დოკუმენტებისა და მათი პროექტების შესახებ შეტყობინებათა გაგზავნისა და ინფორმაციის გაცვლის წესის დამტკიცების თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №169

  "სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N136 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №168

  ,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №167

  "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 20 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №166

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებულ საგადასახადო და სასესხო დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 7 ივნისის N45 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №165

  "2009-2010 სასწავლო წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე ან პროფესიული უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აგვისტოს №149 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №164

  ,,ჯანმრთელობის ნებაყოფლობითი დაზღვევით მოსახლეობის დაფარვის ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 26 თებერვლის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №163

  "საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 სექტემბრის N77 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №162

  ,,საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 2009 წლის 18 სექტემბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 18 სექტემბერს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 29 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №688

  საქართველოს პარლამენტიდან საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილი კანონპროექტის გამოთხოვის შესახებ

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №687

  ჯ. ბაკურაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №685

  ,,საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №684

  2009 წლის რთვლის ხელშეწყობის ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №682

  "მარტვილისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტების სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აგვისტოს N594 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №681

  "სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ონის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 10 სექტემბრის N654 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №680

  ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №679

  მსოფლიო ბანკისათვის თანხის დაბრუნების შესახებ

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №678

  სახელობო განათლებისა და მომზადების ეროვნული პროფესიული საბჭოს შექმნის შესახებ

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №677

  სსიპ - თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-09-18 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №676

  "სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტის" პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ საწარმოთა ნუსხის დამტკიცებისა და სესხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 26 თებერვლის N129 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-17

  დღეს, 18 სექტემბერს 15:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 29 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-09-16 პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ესტონეთსა და ლატვიაში

  2009 წლის 14-15 სექტემბერს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკაში იმყოფებოდა.  

 • 2009-09-14 Key real estate indicators remain stable

 • 2009-09-14 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №299

  ნ. ძიმცეიშვილის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-14 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №298

  ნ. ვაშაკიძის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-14 პრემიერ-მინისტრი ესტონეთსა და ლტვიაში გაემგზავრა

  14-15 სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკაში იმყოფრბოდა.

 • 2009-09-11 Georgia ranks #11 in ease of doing business 2010, the only easterneuropean

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №161

  "გარდამავალი პერიოდისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურების მიერ ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 18 აგვისტოს N143 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №160-2

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №160-2

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №160-1

  ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალების შექმნის მიზნით სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამართვის წესი

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №671

  სს "თბილსრესის" N4 ენერგობლოკის შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში გამართულად ფუნქციონირებისათვის საბიუჯეტო სესხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №670

  საქართველო-ლატვიის ერთობლივი სავაჭრო-ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის სამთავრობათაშორისო კომისიის ქართული მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №669

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №668

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №667

  ,,საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-10

  დღეს, 10 სექტემბერს 19:30 სთ-ზე საქართველოს მთავრობის კანცელარიის დარბაზში, გაიმართება ხელოვნების ფესტივალ " მზერა"-ს დახურვის ცერემონიალისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი.

 • 2009-09-10 2009 წლის 10 სექტემბრის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 10 სექტემბერს რაჭაში გაიმართა საქართველოს მთავრობის გასვლითი სხდოამა. დღის წესრიგში 35 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №666

  საქართველოს მთავრობასა და შპს ,,ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგიას" შორის ხობიჰესი-2-ისა და ხობიჰესი-3-ის მშენებლობის, ოპერირებისა და ფლობის შესახებ გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №665

  2009 წლის რთვლის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №160

  ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალების შექმნის მიზნით სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამართვის წესისა და საგრანტო პროექტების შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №663

  "რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოზე შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების შეკეთებისა და მშენებლობისათვის განსახორციელებელ გადაუდებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 1 ოქტომბრის N640 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №662

  "საქართველოს მთავრობასა და შპს "ფანგლიდა ინდუსტრიალს" შორის ქ. ქუთაისში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის ხელშეწყობის შესახებ" მემორანდუმის პროექტის მოწონებისა და ზ.პოლოლიკაშვილისათვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №660

  ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 30 ივლისის N503 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №659

  ქ. თბილისის მერიისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №658

  ,,ცისფერი გალერეის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის N291 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №657

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №656

  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №655

  მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №159-2

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №159-2

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №159-1

  ქართული ელექტრონული ლექსიკონების შექმნის მიზნით სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამართვის წესი

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №159

  ქართული ელექტრონული ლექსიკონების შექმნის მიზნით სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამართვის წესისა და საგრანტო პროექტების შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №158-3

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №158-3

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №158-2

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №158-2

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №158-1

  საგადასახადო ორგანოს მიერ ყადაღადადებული ქონების საწყისი ფასის განსაზღვრის, რეალიზაციისა და ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევის წესი

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №158

  საგადასახადო ორგანოს მიერ ყადაღადადებული ქონების საწყისი ფასის განსაზღვრის, რეალიზაციისა და ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევის წესის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №654

  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ონის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №653

  "სამელიორაციო სისტემების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 20 თებერვლის N61 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №652

  "საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის "საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან" თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 6 აგვისტოსN519 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №651

  ქ. ბათუმის მერიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-09-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №650

  "საქართველოს მთავრობის მიერ "სახელმწიფო ვალის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენისა და ამ კანონპროექტზე ი. ღვალაძის მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 4 სექტემბრის N649 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 2009-09-10 ფესტივალი ”მზერა” დასრულდა

  2009 წლის 10 სექტემბერს, საქართველს მთავრობის კანცელარიის დარბაზში ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ფესტივალ „მზერა"-ს დასკვნითი გალა-კონცერტი გაიმართა.    

 • 2009-09-09

  დღეს, 10 სექტემბერს 14:00 საათზე, ქ. ამბროლაურში გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგი.

 • 2009-09-09 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №296

  გ.კარბელაშვილის საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტურქტურის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-09-09 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №295

  გ.კარბელაშვილის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-09 საქართველოს მთავრობამ ქ. რუსთავის შემდეგ ანგარიში კახეთს ჩააბარა

  2009 წლის 9 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ ქ. რუსთავის შემდეგ ანგარიში კახეთს ჩააბარა.      

 • 2009-09-08 პრემიერ-მინისტრი ქართველ დიპლომატებს შეხვდა

  2009 წლის 8 სექტემბერს, ქორთიარდ მერიოტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ქართული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდა.  

 • 2009-09-08 პრემიერ-მინისტრი სტუდენტებს შეხვდა

  2009 წლის 8 სექტემბერს, სასტუმრო რედისონში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური სტუდენტებს შეხვდა.    

 • 2009-09-07 ,,ანგარიში ხალხს'' გრძელდება

  დღეს, 7 სექტემბერს დედაქალაქის შემდეგ, საქართველოს მთავრობა მორიგი ანგარიშით ხალხთან, ქ. რუსთავში იმყოფებოდა.        

 • 2009-09-05 პრემიერ–მინისტრის ვიზიტი მანავის პატრიოტთა ბანაკში

  2009 წლის 5 სექტემბერს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური მანავის პატრიოტთა ბანაკს ესტუმრა, სადაც მზურნველობამოკლებული ბავშვები ისვენებენ.    

 • 2009-09-05 მთავრობის ღონისძიება „ანგარიში ხალხს“

  2009 წლის 5 სექტემბერს რუსთაველის გამზირზე მთავრობის ღონისძიება „ანგარიში ხალხს" გაიმართა. მინისტრებმა სამინისტროების მუშაობის შედეგები და სამომავლო გეგმები საზოგადოებას წარუდგინეს.    

 • 2009-09-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №649

  საქართველოს მთავრობის მიერ "სახელმწიფო ვალის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტის საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენისა და ამ კანონპროექტზე ი. ღვალაძის მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-04 Fitch ratings has affirmed long- term ‘B+’ rating for Georgia

 • 2009-09-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №644

  გ. მამაცაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №643

  გ. მამაცაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №642

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №641

  ,,საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 მარტის N69 დადგენილების შესრულების ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 ივლისის N482 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №640

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოს მიერ 2009 წლის ბავშვთა სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 2009-09-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №639

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრისN34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-02 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №157

  ,,სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-02 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №156

  "დსთ-ს წევრ ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შეუფერხებელი ფუნქციონირების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აგვისტოს N152 დადგენილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-02 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №293

  ზ. ალავიძის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-02 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №155

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დებულებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 23 ივლისის N118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-02 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №292

  უ. ქარქუსოვის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-02 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №291

  ს. სისაურის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-02 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №290

  გ. ცხაკაიას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - შემოსავლების სამსახურის უფროსად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-02 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №289

  გ. გობეჯიშვილის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - შემოსავლების სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-09-02 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №288

  გ. გობეჯიშვილის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №638

  ,,2010 წელს საქართველოში ვაზისა და ღვინის 33-ე საერთაშორისო კონგრესის ორგანიზაციის მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 11 სექტემბრის N595 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-09-01

  დღეს, 2 სექტემბერს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 21 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-09-01 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №287

  კ. მგელაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-09-01 Further liberalisation of the pharmaceutical market announced

 • 2009-08-27 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №636

  საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №635

  2009 წლის რთვლის ხელშეწყობის ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №634

  შპს "კოდორის" სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №633

  ინდივიდუალური მეწარმე "მამუკა მეტრეველის" სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №632-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 27 აგვისტოს N632 განკარგულების დანართი

 • 2009-08-27 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №632

  ინდივიდუალური მეწარმე დავით ჯანჯღავა ,,თ&დ"-სათვის უძრავი ქონების იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №631

  ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №630

  "მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სესხის გაცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 21 აგვისტოს N626 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 2009-08-27 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №629

  საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ისა და მისი თანმხლები დელეგაციისათვის გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაქირავებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 • 2009-08-27 2009 წლის 27 აგვისტოს მთავრობის სხდომა

  2009 წლის, 27 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა, დღის წესრიგში 14 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-08-27 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №286

  ა. ჭულუხაძის საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №285

  ბ.წერედიანის საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №284

  ზ. ჭელიძის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №283

  გ. ბერძენიშვილისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №282

  გ. მუჩაიძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №281

  ო. ბერძენიშვილისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №280

  ვ. ჩაჩიბაიასათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №279

  ბ. ახალაიას საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №278

  ბ. ახალაიას საქართველოს თავდაცვის მინისტრად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-08-27 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №275

  ვ. სიხარულიძის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-08-26

  დღეს, 27 აგვისტოს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 14 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-08-26 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №274

  ლ. პატეიშვილისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-08-26 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №273

  გ. შანიძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-08-26 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №272

  ი. გაჩეჩილაძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-08-26 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №271

  ს. სისაურისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-08-26 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №270

  უ. ქარქუსოვისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

 • 2009-08-26 პრემიერ–მინისტრმა ახალი ეკონომიკური განვითარების მინისტრი წარადგინა

  დღეს, 2009 წლის 26 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ახალი ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ზურაბ პოლოლიკაშვილი წარადგინა.    

 • 2009-08-26 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №269

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-08-26 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №268

  ზ. პოლოლიკაშვილის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-08-26 Key transport metrics for 1H 2009 released

 • 2009-08-24 Key real estate indicators remain stable

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №628-1

  2009-2011 წლებისათვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო კერძო სამართლის დეპარტამენტის საკადრო შემადგენლობის შევსების, წვრთნისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სამოქმედო გეგმა

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №628

  2009-2011 წლებისათვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო კერძო სამართლის დეპარტამენტის საკადრო შემადგენლობის შევსების, წვრთნისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №627

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსათვის ტერორიზმის, ორგანიზებული დანაშაულისა და ნარკოტიკების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის და ენერგეტიკის საკითხებზე სუამის დარგობრივი სამუშაო ჯგუფების ქვეყანა-კოორდინატორის ფუნქციის შესრულების უფლებამოსილების მინიჭების, აგრეთვე ტერორიზმის, ორგანიზებული დანაშაულისა და ნარკოტიკების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის და ენერგეტიკის საკითხებზე სუამის დარგობრივი სამუშაო ჯგუფების ხელმძღვანელთა დანიშვნის თაობაზე

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №626

  მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სესხის გაცემის შესახებ

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №625-2

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 21 აგვისტოს N625 განკარგულების დანართი N2

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №625-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 21 აგვისტოს N625 განკარგულების დანართი N1

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №625

  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის სესხის აღების ნებართვის მიცემის შესახებ

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №624

  შპს ,,დტს"-ის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №623

  შპს ,,კრისტალის" სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-08-21 მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ხელოვნების ფესტივალი ,,მზერა’’

  დღეს, 2009 წლის 21 აგვისტოს, მთავრობის კანცელარიის შენობის წინ, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ფესტივალი ,,მზერა'' გაიხსნა.    

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №622

  საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, ჯანმრთელობის დაცვის, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების რესტავრაცია-მშენებლობისა და ეკოლოგიური და სოციალური პროექტების განხორციელების გადაუდებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №621

  აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მისაღები სესხის ფინანსური პირობების შესახებ

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №620

  "ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურის ტერიტორიაზე პატრიოტული ბანაკის ხელახალი მშენებლობისა და სრული დატვირთვით აღდგენის ღონისძიებათა ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 ივლისის N551 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 2009-08-21 პრემიერ–მინისტრმა მთავრობის მუშაობის ექვსთვიანი ანგარიში წარმოადგინა

  2009 წლის 21 აგვისტოს მთავრობის კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ექვსი თვის ეკონომიკური შედეგები წარმოადგინა.      

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №619

  "ქართული კულტურის საპრეზენტაციო პროგრამის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 31 ივლისის N566 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №618

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №617

  "საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-21 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №265

  "სუამის საკითხებზე საქართველოს უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 19 აპრილის N50 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-21 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №264

  ტერორიზმთან, ორგანიზებულ დამნაშავეობასთან, ნარკოტიკების გავრცელებასა და დანაშაულის სხვა საშიშ სახეებთან ბრძოლის სუამის ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფის შექმნის შესახებ

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №154

  "საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-21 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №153

  ,,ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N132 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 30 ივლისის N166 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 2009-08-21

  დღეს, 21 აგვისტოს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 24 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-08-17 Government of Georgia announces receiivng a US$186.6 million disburstment from IMF

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №152

  დსთ-ს წევრ ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შეუფერხებელი ფუნქციონირების შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №151

  ,,ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 14 ოქტომბრის №182 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №150-2

  საგრანტო პროექტების შეფასების კრიტერიუმები

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №150-1

  კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში სალექციო კურსის ჩატარების მიზნით სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის მოწყობის წესი

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №150

  კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში სალექციო კურსის ჩატარების მიზნით სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის მოწყობის წესისა და საგრანტო პროექტების შეფასების კრიტერიუმებისდამტკიცების შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №149

  2009-2010 სასწავლო წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე ან პროფესიული უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №148

  ,,2009-2010 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული და ნაწილობრივი ოდენობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 25 დეკემბრის N254 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №147

  "სურსათისა და სურსათთან დაკავშირებული ტარის ჰიგიენური სერტიფიკატის გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 30 მაისის N111 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №146

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის დაფუძნების შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №145

  ,,ჯანმრთელობის ნებაყოფლობითი დაზღვევით მოსახლეობის დაფარვის ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 26 თებერვლის N33 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №144

  ,,ქ. თბილისის წყალმომარაგების გაუმჯობესების საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 31 ივლისის N136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №143

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დებულებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 23 ივლისის N118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-14 2009 წლის 14 აგვისტოს მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 14 აგვისტოს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში 31 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №611

  ქუთაისი-ალპანა-მამისონის საავტომობილო გზის 126-ე კმ-ზე მდინარე ბეღლორას გამორეცხილ ხიდზე პრევენციულ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №610

  2009 წლის რთვლის ხელშეწყობის ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №609

  "მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სესხის გაცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 28 მაისის N397 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №608

  საქართველოს მთავრობასა და შპს "ჯორჯიან ინტერნეიშნლ ჰოლდინგს" შორის "ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნასთან დაკავშირებულ ურთიერთვალდებულებათა შესახებ" ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ" ხელშეკრულების პროექტის მოწონებისა და ლ.ჟვანიასათვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №607-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აგვისტოს N607 განკარგულების დანართი N1

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №607

  წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანებების დაფარვის შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №606

  რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №605

  მკაცრი აღრიცხვის ფორმების - ლატარიის ბილეთების საქართველოს ფარგლებს გარეთ დაბეჭდვის შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №601

  "საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურიდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოს მიერ 2009 წლის დაავადებათა პრევენციის სახელმწიფო პროგრამა "იმუნიზაციის კომპონენტის" ფარგლებში მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №599

  სამელიორაციო სისტემების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №598

  ,,საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 მარტის N69 დადგენილების შესრულების ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 ივლისის N482 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №596

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №595

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №594-2

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აგვისტოს N594 განკარგულების დანართი N2

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №594-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აგვისტოს N594 განკარგულების დანართი N1

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №594

  მარტვილისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტების სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №593

  კასპის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №592

  მცხეთის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №591

  ,,საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №590

  "სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 ივლისის N545 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-08-13

  დღეს, 14 აგვისტოს 15:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 31 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-08-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №142

  ,,ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N132 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

 • 2009-08-11 T-Bills Debut

 • 2009-08-07 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №259

  ვ.პეტრიაშვილის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №588

  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქტომბრის ცენტრამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №587

  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯვარზენი-ჩქვალერი-საჩინოს საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის პროექტის მომზადების შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №586

  ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზის მე-100 კმ-ში სოფელ დანისპარაულთან, მდინარე საფრისწყალზე, დროებითი გადასასვლელის მოწყობის შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №585

  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ყუმისთავის მღვიმესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №584

  მოწამეთას მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №583

  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხაბუმე-ჯუმითი-ზუმი-მუხურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №582

  მარტვილის მუნიციპალიტეტის ნაფოსტარი- სალხინო-დიდი ჭყონის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №581

  გურჯაანის ყოვლადწმინდასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №580

  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადლიაში დისლოცირებულ სამხედრო ნაწილთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №258

  ლ. გოცირიძის საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №257

  გ. კერვალიშვილის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №256

  ლ. გოცირიძის საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №255

  ლ. გოცირიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-08-05 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №254

  დ. კერესელიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის დირექტორად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-08-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №579

  საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 10 მარტის N181 განკარგულების სათანადო ვადებში შესრულების უზრუნველსაყოფად გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-08-04 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №578

  2009-2010 წლების ზამთრის პერიოდისათვის მოსახლეობის, საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და საქართველოს საპატრიარქოს სათბობი შეშით უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-08-01 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №252

  ა. გაგნიძის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №141

  ,,სახელმწიფო პროგრამა "განახლებადი ენერგია 2008" _ საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის N107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №140

  "საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვლის N34 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-31 2009 წლის 31 ივლისის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 31 ივლისს, საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში 24 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №139

  "საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის N10 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №138

  ,,საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად დაზარალებულ საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა სწავლების დაფინანსების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 მარტის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №137

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დებულებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 23 ივლისის N118 დადგენილებით დამტკიცებულ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №136-1

  ქ. თბილისის წყალმომარაგების გაუმჯობესების საკითხთა სამთავრობო კომისიის დებულება

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №571

  ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ხელოვნების ფესტივალის - "მზერა" გამართვის ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №570

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №136

  ქ. თბილისის წყალმომარაგების გაუმჯობესების საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესახებ

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №569

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოს მიერ სამეანო მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის "ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის" ფარგლებში სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №568-1

  საქართველოს მთავრობის2009 წლის 31 ივლისისN568 განკარგულების დანართი შპს "ექსმეტისათვის" იჯარის ფორმით გადასაცემისამზარეულოს ავეჯ-ინვენტარისა და დანადგარებისჩამონათვალი

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №568

  საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 8 სექტემბრის N584 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების და შპს "ექსმეტისათვის" უძრავი და მოძრავი ქონების იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №567

  "ერთიანი სამთავრობო ქსელით მომსახურების შესყიდვის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 30 ივლისის N408 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №566

  ქართული კულტურის საპრეზენტაციო პროგრამის შესახებ

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №563

  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-07-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №562

  ,,ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის საავტომობილო გზის მე-14 კმ-ზე მდ. ჯახვათაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის" საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-07-30

  მიმდინარეობს საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 24 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-07-30 პრემიერ–მინისტრი კახეთში იმყოფებოდა

  2009 წლის 30 ივლისს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხეში მოსახლეობას შეხვდა.    

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №558

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №556

  "საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №553

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №552

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №551

  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურის ტერიტორიაზე პატრიოტული ბანაკის ხელახალი მშენებლობისა და სრული დატვირთვით აღდგენის ღონისძიებათა ხელშეწყობის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №550

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზ. N140ა/ პასტერის ქ. N7-ში მდებარე N1, N2 და N3 შენობა-ნაგებობები (საერთო ფართობით 2678 კვ.მ) და მათზე დამაგრებული 852 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი) თვითმმართველი ქალაქი თბილისის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №549

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ქ. თბილისში, მ. კოსტავას ქ. N68ა/ჩიქოვანის ქ. N2-ში მდებარე 4119.74 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართობი და მასზე დამაგრებული წილობრივი მიწის ნაკვეთი)თვითმმართველი ქალაქი თბილისის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №545

  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №544

  გორის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №542

  „მესტიის მუნიციპალიტეტში გზებისა და სკოლების მშენებლობის, აგრეთვე სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის შესახებ"საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 29 ივნისის №463 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №540

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №538

  "მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სესხის გაცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 28 მაისის N397 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №537

  ავსტრიის რესპუბლიკიდან საქართველოს მოქალაქეების გიორგი ლაღაძისა და გოჩა ჭიჭინაძის გადმოსვენებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №536

  ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს დაღუპული გივი ჭკადუასა და ნათელა ნიკონოვას ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №535

  რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №534

  რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართობებით უზრუნველყოფის ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №533

  ,,საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 მარტის N69 დადგენილების შესრულების ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 ივლისის N482 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №532

  მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №531

  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №530

  სახელმწიფოს ასპროცენტიანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ წყლის რეგიონულ საწარმოთა - შპს "აღმოსავლეთის წყლისა" და შპს "დასავლეთის წყლის" ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებიდან დაფინანსების თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №529

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №528

  ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №527

  საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსთვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №526

  "სანიტარიული პირობების გაუმჯობესების მიზნით ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 მარტის N209 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №525

  "საომარი მოქმედებების შედეგად დაზიანებული ბინების რეაბილიტაციის მიზნით გორის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 მარტის N204 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №524

  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №523

  სიღნაღის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №522

  "რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფისათვის საჭირო სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 10 ივნისის N426 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №521

  საქართველოს მთავრობასა და შპს ,,რუსმეტალს" შორის გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 • 2009-07-24 2009 წლის 24 ივლისის მთარობის სხდომა

  დღეს, 2009 წლის 24 ივლისს, საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 58 საკითხი . დღის წესრიგი.

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №135

  "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №134

  „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის N10 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №133

  ,,ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 5 ივნისის N106 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №132

  ,,მეზღვაურის წიგნაკის შესახებ დებულების, მეზღვაურის წიგნაკის შესახებ დებულების გამოყენების წესებისა და მეზღვაურის წიგნაკის აღწერის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1993 წლის 15 ნოემბრის N803 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №131

  "საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №130

  "პროგრამა ,,ცოდნის კარის" ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსების წესისა და პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 26 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №129

  "რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 8 თებერვლის N23 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-23

  დღეს, 24 ივლისს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი 58 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-07-21 პრემიერ–მინისტრმა ნიკა გილაურმა ქუთაისში საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ქარხანა მოინახულა

  2009 წლის 21 ივლისს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ქუთაისში იმყოფებოდა, სადაც ეგვიპტურმა კომპანიამ ,,Fresh Electric Company'' საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ქარხნისთვის ახალი დანადგარები ჩაიტანა.  

 • 2009-07-21 პრემიერ–მინისტრმა ნიკა გილაურმა ქუთაისში საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ქარხანა მოინახულა

  2009 წლის 21 ივლისს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ქუთაისში იმყოფებოდა, სადაც ეგვიპტურმა კომპანიამ ,,Fresh Electric Company'' საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ქარხნისთვის ახალი დანადგარები ჩაიტანა.  

 • 2009-07-17 პრემიერ–მინისტრის ვიზიტი ისრაელში

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური სამუშაო ვიზიტით ისრაელში იმყოფებოდა.    

 • 2009-07-17 პრემიერ–მინისტრის ვიზიტი ისრაელში

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური სამუშაო ვიზიტით ისრაელში იმყოფებოდა.    

 • 2009-07-16 Consumer confidence shows stable performance

 • 2009-07-16 The Government and National Bank Unveil New Financial Initiatives

 • 2009-07-16 პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ისრაელში

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური სამუშაო ვიზიტოთ ისრაელში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ნიკა გილაურის და ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტის, შიმონ პერესის შეხვედრა.

 • 2009-07-14 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ვიზიტი ისრაელში

  2009 წლის 14 ივლისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური სამუშაო ვიზიტით ისრაელში გაემგზავრა. ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი თელ-ავივში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოვა.

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №512

  ი. ღვალაძის საქართველოს პარლამენტის წევრების მ. ზოდელავას, პ. კუბლაშვილის და კ. ანჯაფარიძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №511

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №510

  მ. კოპალეიშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №509

  ი. ღვალაძის საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №508

  კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მენეჯმენტის საკითხთა შემსწავლელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №507

  საომარი მდგომარეობის დროს სს "ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიასა" და შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის" მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის შესახებ

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №506

  "თურქმენეთისათვის პროდუქციის მიწოდების ანგარიშში თურქმენეთისადმი საქართველოს საგარეო ვალის შემცირების საკითხთან დაკავშირებით შპს "თბილავიამშენის" წინადადებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 27 ივნისის N462 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №505

  მოძრავი სახელმწიფო ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №504

  საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №503

  "ბავშვთა კეთილდღეობის 2008-2011 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 10 დეკემბრის N869 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №502

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №501

  "საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-14 2009 წლის 14 ივლისის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 14 ივლისს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში 25 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.  

 • 2009-07-14 პრემიერ–მინისტრის ვიზიტი თურქმენეთში

  2009 წლის 13 ივლისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ვიზიტით თურქმენეთში იმყოფებოდა, სადაც ქ. აშხაბადში საქართველო-თურქმენეთის ეკონომიკური თანამშრომელობის ერთობლივი სამთავრობათასორისი კომისიის სხდომა გაიმართა.  

 • 2009-07-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №128

  ,,საქართველოს საჯარო სკოლებისა და პროფესიული სწავლების ცენტრების მასწავლებლების, საჯარო სკოლების ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალისა და ზოგიერთი დაწესებულების აღმზრდელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გადასაცემი სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 21 ნოემბრის №256 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-14

  მიმდინარეობს საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 25 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-07-13 პრემიერ–მინისტრის ვიზიტი თურქმენეთში

  2009 წლის 13 ივლისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ვიზიტით თურქმენეთში იმყოფებოდა, სადაც ქ. აშხაბადში საქართველო-თურქმენეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი სამთავრობათაშორისო კომისიის სხდომა გაიმართა.  

 • 2009-07-13

  13 ივლისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თურქმენეთში გაემგზავრა. ქ. აშხაბადში გაიმართება საქართველო-თურქმენეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი სამთავრობოთაშორისი კომისიის სხდომა.

 • 2009-07-13 პრემიერ-მინისტრი უცხოეთში მოღვაწე ქართველ ბიზნესმენებს შეხვდა

  2009 წლის 12 ივლისს, მთავრობის კანცელარიაში საქრთველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური უცხოეთში მოღვაწე ქართველ ბიზნესმენებს შეხვდა. შეხვედრის მთავარი თემა იყო ქვეყანაში არსებული ეკომონიკური სიტუაცია. პრემიერ-მინისტრმა სტუმრებს ახალი ფინანსური პაკეტი გააცნო, რომლის პრეზენტაცია რამდენიმე დღის წინ გაიმართა.

 • 2009-07-10 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №127

  "სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში 2009 წელს ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით მოსახლეობისათვის გადასაცემი სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 თებერვლის N32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-08 2009 წლის 8 ივლისის მთავრობის სხდომა

  დღეს,2009 წლის 8 ივლისს მთავრობის სხდომა გაიმართა,დღის წესრიგში 33 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №498-2

  სახელმწიფო რწმუნებულების - გუბერნატორების ადმინისტრაციებისათვის გადასაცემი მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა) ნაშთი

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №126

  ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის საზღვაო აკადემიის დაფუძნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 25 აპრილის N79 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №498-1

  საქართველოს საპატრიარქოსათვის გადასაცემი მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა) ნაშთი

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №498

  მუნიციპალიტეტების დასახლებებში მცხოვრები ოჯახებისათვის გამოყოფილი მინერალური სასუქიდან (ამონიუმის გვარჯილა) დარჩენილი მარაგის შემდგომი გამოყენების შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №497

  შპს "ნუოვო გლობალის" სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №125

  "საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 ივლისის N57 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №124

  "საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 სექტემბრის N77 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №123

  სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატების ჯანმრთელობის დაზღვევის შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №496

  ამხანაგობა "პაპენბურგ ბლექსი ჯგუფის" სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №495

  შპს "მეგაფუდისათვის" უძრავი ქონების იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №494

  საქართველო-იაპონიის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №493

  სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო სამეურნეო ტყის ფონდიდან 105,2465 ჰა მიწის ფართობის ამორიცხვის შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №492

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №491

  ნახშირღელე-ნავენახევის საავტომობილო გზის მიმდინარე შეკეთებისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №490

  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (ჭომა)-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის (რუსეთის საზღვარი) საავტომობილო გზის 153-ე კმ-ზე მდინარე ჭანჭახზე სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №489

  ოზურგეთი-შემოქმედი-ბჟუჟჰესი-გომისმთის საავტომობილო გზის კმ 1-კმ 17 მონაკვეთის შეკეთების სამუშაოების განხორციელებისათვის აუცილებელი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №488

  "საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №487

  "საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №485

  შპს "ჰოლდერის" სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №483

  "საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 29 ივნისის N464 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №482

  საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 მარტის N69 დადგენილების შესრულების ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №122

  "საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისიის ფარგლებში ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების მოსამზადებელ საკითხთა კოორდინაციის უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის N78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №481

  უცხოეთში მოღვაწე ქართველთა საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №480

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №479

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-07-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №478

  დ. ძაგნიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-07-08

  დღეს, 8 ივლისს 13:00 საათზე, გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია33 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-07-07 ნიკა გილაური ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში სემინარს დაესწრო

  დღეს,7ივლისს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში,ევროკავშირის ბიზნეს საბჭოსა და საერთაშორისო ეკონომიკური სკოლის მრჩეველთა ბიზნეს საბჭომ ერთობლივი სემინარი გამართეს.კონფერენციის თემა გლობალური ენერგოპოლიტიკა იყო.  

 • 2009-07-06 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №121-1

  ძველი თბილისის რეაბილიტაციის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა ,,ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე"

 • 2009-07-06 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №121

  ძველი თბილისის რეაბილიტაციის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-07-06 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №477

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-07-03

  დღეს, 3 ივლისს 18:00 საათზე, ბათუმში გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 38 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-07-03 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №474

  ქ. თბილისში, კოჯრის გზატკეცილ ¹1-ში მდებარე ნიკო კეცხოველის სახელობის ბოტანიკის ინსტიტუტის ავარიული შენობა-ნაგებობისათვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნის თაობაზე

 • 2009-07-03 Consumer confidence remains stable

 • 2009-07-03 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №473

  მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-07-03 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №472-1

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადასაცემი უძრავი სახელმწიფო ქონების ნუსხა

 • 2009-07-03 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №472

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-07-03 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №470

  ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-07-03 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №469

  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-07-03 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №468

  "სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის სესხის აღების ნებართვის მიცემის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 29 აპრილის N329 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-07-03 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №467

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-07-01 პრემიერ–მინისტრი ჟურნალისტებს შეხვდა

  2009 წლის 1 ივლისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის და ეკონომიკურ საკითხებზე მომუშავე ჟურნალისტების უკვე ტრადიციად ქცეული შეხვედრა გაიმართა.  

 • 2009-07-01 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №466

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 2009-06-30 ახალი ფინანსური პაკეტის პრეზენტაცია

   2009 წლის 30 ივნისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ბერძენიშვილის სახელობის კულტურის ცენტრ „მუზაში" ახალი ფინანსური პაკეტი წარმოადგინა.  

 • 2009-06-30 პრეს-რელიზი

  საქართველოს მთავრობამ, ეროვნულმა ბანკმა, თბილისის მერიამ საბანკო და სამშენებლო სექტორთან ერთად შევიმუშავეთ ახალი ფინანსური პაკეტი, რომლის მიზანია მთავრობის მიერ ეკონომიკის სტიმულირება, საბანკო სექტორის აქტივობების ზრდის ხელშეწყობა და სამშენებლო სფეროს მხარდაჭერა.

 • 2009-06-29 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №231-1

  2009 წლის 29 ივნისიდან 3 ივლისის ჩათვლით ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობა:

 • 2009-06-29 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №231

  ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის შესახებ

 • 2009-06-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №464

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-06-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №463

  მესტიის მუნიციპალიტეტში გზებისა და სკოლების მშენებლობის, აგრეთვე სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის შესახებ

 • 2009-06-26 საერთაშორისო კონფერენცია „ცენტრალური ბანკების თანამედროვე როლი მცირე ზომის ღია ეკონომიკურ ქვეყნებში''

  2009 წლის 27 ივნისს სასტუმრო „თბილისი მარიოტში" საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა, რომლის მთავარი თემა იყო „ცენტრალური ბანკების თანამედროვე როლი მცირე ზომის ღია ეკონომიკის ქვეყნებში". კონფერენციის მოწყობის ინიციატივა საქართველოს ეროვნულ ბანკს ეკუთვნის.

 • 2009-06-26 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №461

  საქართველოს მთავრობასა და შპს "ჯორჯიან ინტერნეშნლ ჰოლდინგს" შორის ურთიერთვალდებულებათა შესახებ გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის მოწონებისა და ლაშა ჟვანიასათვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 2009-06-23 2009 წლის 23 ივნისის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 23 ივნისს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში 42 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №120-2

  ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის გაცემის მიზნით საგრანტო განაცხადის შეფასების კრიტერიუმები

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №120-1

  ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის გაცემის წესი

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №120

  ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის გაცემის წესისა და საგრანტო განაცხადის შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №460

  "მდ. ალაზანზე ხადორი-2 ჰესის მშენებლობის" საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №119-2

  სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის შესაძენად სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის გაცემის მიზნით საგრანტო განაცხადის შეფასების კრიტერიუმები

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №459

  ,,ქუთაისი-სოხუმის მაგისტრალური გაზსადენის 26-27-ე კმ-ზე ავარიული უბნის რეაბილიტაციის" საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №119-1

  სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის შესაძენად სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის გაცემის წესი

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №119

  სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის შესაძენად სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის გაცემის წესისა და საგრანტო განაცხადის შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №118

  "სოციალური დახმარების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №117

  "სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის N4 დადგენილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №458

  თვითმმართველი ქალაქი ფოთისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №453-1

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №453

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთების თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №452

  საქართველოს პარლამენტიდან საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილი კანონპროექტის გამოთხოვის შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №451

  "სოციალური პროგრამების ადმინისტრირების ხელშეწყობის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 30 ივლისის N491 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №450

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-06-23

   მიმდინარეობს საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 42 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №449

  "საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ"საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №446

  აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მესამე პროექტის და ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის პროექტის დაფინანსებისათვის საერთაშორისო რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მისაღები (IBRD) 160 მლნ აშშ დოლარის და 50 მლნ აშშ დოლარის ოდენობის სახელმწიფო სესხის ფინანსური პირობების შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №445

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №444

  "გორისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 5 ივნისის N417 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №443

  მცხეთის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №442

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №441

  მკაცრი აღრიცხვის ფორმების - საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის, საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული დიპლომატიური პასპორტის, საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული სამსახურებრივი პასპორტის, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირის ბიომეტრიული სამგზავრო პასპორტისა და ლტოლვილის ბიომეტრიული სამგზავრო დოკუმენტის საფრანგეთში დაბეჭდვის შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №440

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №116-1

  სახელმწიფო ბიუჯეტში საგარეო ვალდებულებათა მომსახურებისა და დაფარვისათვის განკუთვნილი სახსრებიდან საქართველოს იურიდიული პირების მიერ საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის დაფარვისა და მომსახურების ანგარიშში კრედიტორი ქვეყნებისათვის მიწოდებული ან მისაწოდებელი პროდუქციის (სამუშაოს, მომსახურების) ღირებულების დაფინანსების წესი

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №116

  სახელმწიფო ბიუჯეტში საგარეო ვალდებულებათა მომსახურებისა და დაფარვისათვის განკუთვნილი სახსრებიდან საქართველოს იურიდიული პირების მიერ საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის დაფარვისა და მომსახურების ანგარიშში კრედიტორი ქვეყნებისათვის მიწოდებული ან მისაწოდებელი პროდუქციის (სამუშაოს, მომსახურების) ღირებულების დაფინანსების წესის შესახებ

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №115

  "ჯანმრთელობის ნებაყოფლობითი დაზღვევით მოსახლეობის დაფარვის ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 26 თებერვლის N33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-23 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №114

  "ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N132 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-06-19 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №113

  "საქართველოსა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 1 აპრილის N65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-17 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №223

  საქართველოს დელეგაციის ქ. ვაშინგტონში ვიზიტის შესახებ

 • 2009-06-17 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №222

  მ. აკიშბაიას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-06-17 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №221

  ზ. ლორთქიფანიძის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათვისუფლების შესახებ

 • 2009-06-16 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №437

  "სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტის" პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ საწარმოთა ნუსხის დამტკიცებისა და სესხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 26 თებერვლის N129 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-16 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №436

  "სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონებისა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების წილების ქ. ფოთის საკუთრებაში გადაცემისა და ზოგიერთი ქონებისა და სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების წილების (აქციების) გადაცემაზე უარის თქმის შესახებ" საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 02.05.06წ. N1-1/366 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილების დამტკიცების თაობაზე

 • 2009-06-16 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №435

  ჯ. ბაკურაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-06-16 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №434

  "საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ სატყეო დეპარტამენტის მიერ გრძელვადიანი ტყითსარგებლობის პერსპექტიულ სალიცენზიო 10 ობიექტზე საექსპლუატაციო ტყის ფონდის დადგენის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის N355 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-06-16 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №433

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-06-16 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №112

  "სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტის" ფარგლებში საკრედიტო რესურსის გაცემის წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 მარტის N55 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-16 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №111

  ,,საბაჟო საწყობის ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების განსაზღვრისა და შესაბამისი ნებართვების გაცემის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 20 დეკემბრის N240 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-16 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №110

  "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს ფუნქციონირების წესისა და რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 28 მარტის N65 დადგენილებაში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-16 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №109-1

  საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპირო ზოლში შემოსული გემების შუქურით მომსახურების ტარიფების ოდენობა

 • 2009-06-16 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №109

  საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპირო ზოლში შემოსული გემების შუქურით მომსახურების ტარიფების ოდენობის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-06-16 2009 წლის 16 ივნისის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 16 ივნისს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში 15 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-06-16

  მიმდინარეობს საქართველოს მთავრობის სახდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 15 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-06-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №108-1

  2010 წლისათვის მხარჯავი დაწესებულებების კადრებისა და ასიგნებების ზღვრული მოცულობები

 • 2009-06-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №108

  2010 წლისათვის მხარჯავი დაწესებულებების კადრებისა და ასიგნებების ზღვრული მოცულობების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-06-11 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №215

  ო. ბერძენიშვილის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-06-11 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №214

  შ. ქოჩლაძის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-06-11 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №107

  ,,თავისუფალი ზონის შექმნისათვის წარსადგენი გარანტიის ოდენობის, თავისუფალი ზონის შექმნის პირობების, მათი ფუნქციონირების, საქონლის შენახვისა და საბაჟო კონტროლის წესის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 9 ივლისის N157 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-10 2009 წლის 10 ივნისის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 10 ივნისს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 12 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-06-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №430

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების თვითმმართველი ქალაქ თბილისის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-06-10

  მიმდინარეობს საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 12 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-06-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №429

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-06-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №428

  ი. ღვალაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-06-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №427

  ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-06-10 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №426

  რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფისათვის საჭირო სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-06-06 პრემიერ-მინისტრმა ახალი საფინანსო პაკეტი წარმოადგინა

  დღეს, 2009 წლის 6 ივნისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა, მთავრობის წევრებმა და ეროვნული ბანკიც წარმომადგენლებმა ახალი საფინანსო პაკეტი განიხილეს. პაკეტი ეკონომიკის სტიმულირებას ითვალისწინებს და მოიცავს ბიუჯეტში გათვალისწინებულ ახალ ცვლილებებს.

 • 2009-06-06 2009 წლის 5 ივნისის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 5 ივნისს საქართველოს მთავრობის სხდომა ახალციხეში გაიმართა. დღის წესრიგში 25 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №425

  პ. პეტრიაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №106

  ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №420

  "საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 15 ივნისის N297 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-05

  დღეს, 5 ივნისს 15:00 საათზე, ახალციხეში გაიმართება საქართველსო მთვრობის სხდომა. დღის წესრიგში შტანილია 25 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №419-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 5 ივნისის N419 განკარგულების დანართი

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №419

  რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შედეგად გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრები დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის კომპენსაციის შესახებ

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №418

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №417

  გორისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №415

  გ. მამაცაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №414

  დ. ძაგნიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №413

  ,,ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 25 თებერვლის N71 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №412

  "საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №411-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 5 ივნისის N411 განკარგულების დანართი

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №411

  ახალგორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ 2009 წლის მარტში და აპრილში მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურების შესახებ

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №410

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოს მიერ 2009 წლის ფთიზიატრიული მომსახურების და ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №409

  "სოციალური პროგრამების ადმინისტრირების ხელშეწყობის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 30 ივლისის N491 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №408

  "საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის ¹42 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №105

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის  "სრულუფლებიან მეტეოროლოგიურ ორგანოდ" დანიშვნის შესახებ

 • 2009-06-05 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №104

  საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 2009-06-05 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №213-1

  2009 წლის 14-18 ივნისს ქ. ჟენევაში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონფერენციის 98-ე სესიის მუშაობაში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობა

 • 2009-06-05 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №213

  ქ. ჟენევაში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონფერენციის 98-ე სესიის მუშაობაში საქართველოს დელეგაციის მონაწილეობის შესახებ

 • 2009-06-05 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №212

  კ. ბაინდურაშვილისა და პ. პეტრიაშვილის საქართველოს პარლამენტში საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-06-03 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №407

  1989-1992 წლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საცხოვრებელი პირობების  გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

 • 2009-06-02 პრემიერ–მინისტრის ვიზიტი აზერბაიჯანში

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამუშაო ვიზიტით აზერბაიჯანში იმყოფებოდა, სადაც 2009 წლის 1-2 ივნისს მეთექვსმეტე საერთაშორისო გამოფენა-კონფერენცია „კასპიის ნავთობი და გაზი 2009" გაიმართა. კონფერენციაში მონაწილეობდა 30 ქვეყნის 500-მდე დელეგატი, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებიც.

 • 2009-06-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №405

  გ. ჩახნაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-06-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №404

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს საპატრიარქოსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-06-01

  ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის კანცელარიის თანამშრომელთა შემოწირულობებით შეგროვილი თანხით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოქმედ ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სახლების აღსაზრდელთათვის საჭირო საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკისა და საბავშვო ინვენტარის გადაცემა განხორციელდა.

 • 2009-06-01 პრემიერ–მინისტრი ჟურნალისტებს შეხვდა

  დღეს, 2009 წლის 1 ივნისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ჟურნალისტებს შეხვდა და ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ესაუბრა.

 • 2009-06-01 პრეს-რელიზი

  2008 წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდამ 2.1 პროცენტი შეადგინა. გასულ წლებში გატარებული რეფორმების წყალობით მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი საქართველოზე ნაკლებად აისახა სხვა ქვეყნებთან შედარებით.

 • 2009-05-29 2009 წლის 28 მაისის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 28 მაისს ოზურგეთში, საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართა. დღის წესრიგში 20 საკითხი იყო შეტანილი. დღის წესრიგი.

 • 2009-05-29 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №209

  მ. მეტრეველის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის უფროსად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-05-29 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №208

  ლ. ორკოშნელის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-05-29 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №207

  ,,საქართველოსა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციას შორის ხელმოწერილი „დაფინანსების ხელშეკრულებით" გათვალისწინებული „ფრინველის გრიპის კონტროლის, პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტის" განმახორციელებელი ჯგუფის (გუნდი) შექმნის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წლის 11 ოქტომბრის N257 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-28

  დღეს, 28 მაისს 15:00 საათზე, ოზურგეთში გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 20 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №403-2

  დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 28 მაისის N403 განკარგულებით დანართი N2

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №403-1

  იძულებით გადაადგილებულ პირთა _ დევნილთა მიმართ 2009-2012 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №403

  იძულებით გადაადგილებულ პირთა _ დევნილთა მიმართ 2009-2012 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №402

  საქართველოს პარლამენტიდან საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილი კანონპროექტების გამოთხოვის შესახებ

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №400

  გ. ჩახნაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №399

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 მარტის N214 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №397

  მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სესხის გაცემის შესახებ

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №396

  "საქართველო - განახლებადი ენერგორესურსების მოხმარების ხელშეწყობა ადგილობრივი ენერგომომარაგების მიზნით" პროექტის საზედამხედველო კომიტეტის შექმნის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 15 ნოემბრის N539 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №395

  "ფიტოსანიტარიული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დროებითი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის N293 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №394

  "საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №393

  ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №392

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №391

  საქართველოს მთავრობასა და შპს "ზოტი ჰიდროს" შორის ზოტიჰესის კასკადის მშენებლობის, ოპერირებისა და ფლობის შესახებ გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №390

  სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №388

  "სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტის" პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ საწარმოთა ნუსხის დამტკიცებისა და სესხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 26 თებერვლის N129 განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №103

  "საქართველოს მთავრობის კანცელარიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 3 მარტის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №102

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2008 წლის პროგრამა "ბავშვზე ზრუნვის" ფარგლებში "ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სკოლისშემდგომი განათლების" ქვეპროგრამაში ჩართული სტუდენტების სწავლის ღირებულების დაფინანსების შესახებ

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №101

  "საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების რეორგანიზაციისა და საგანმანათლებლო რესურსცენტრების შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 22 დეკემბრის N233 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №100

  "ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N132 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 30 ივლისის N166 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 • 2009-05-28 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №99

  "სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტის" ფარგლებში საკრედიტო რესურსის გაცემის წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 მარტის N55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-25 პრემიერ–მინისტრი ნატო–ს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს რობერტ სიმონს შეხვდა

  დღეს,25 მაისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა, ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს რობერტ სიმონსს საქართველოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა ANP (Annual National Programm) გადასცა.

 • 2009-05-25 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №98-1

  საქართველოს მოსაკრებლების სისტემის რეფორმის კოორდინაციის ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 • 2009-05-25 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №98

  საქართველოს მოსაკრებლების სისტემის რეფორმის კოორდინაციის ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

 • 2009-05-25 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №97-1

  საკრედიტო ხელშეკრულების ტიპური ფორმა

 • 2009-05-25 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №97

  "სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტის" ფარგლებში საკრედიტო რესურსის გაცემის წესის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 მარტის N55 დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-25 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №204

  "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2007 წლის 13 აგვისტოს N95 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-22 პრემიერ–მინისტრი საქართველოში აკრედიტირებული კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდა

  2009 წლის 22 მაისს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, სასტუმრო ,,შერატონ მეტეხი პალასში'', საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდა. საუბარი, ბიზნესის განვითარებასა და ეკონომიკურ საკითხებზე მიმდინარეობდა.

 • 2009-05-21 პრემიერ–მინისტრი ბიზნესმენებს შეხვდა

  2009 წლის 21 მაისს სასტუმრო „შერატონ მეტეხი პალასში" საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ბიზნესწრეების ქართველ და უცხოელ წარმომადგენლებს შეხვდა.

 • 2009-05-21 2009 წლის 20 მაისის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 20 მაისს ქ.ზუგდიდიში გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 16 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-05-20

  დღეს, 20 მაისს 15:00 საათზე, ზუგდიდში გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 16 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-05-20 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №387

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-05-20 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №378-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 მაისის N378 განკარგულების დანართი

 • 2009-05-20 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №378

  სახელმწიფო რწმუნებულების - გუბერნატორებისათვის სპეციალური ტექნიკის გადაცემის შესახებ

 • 2009-05-20 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №377

  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-05-20 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №376

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-20 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №375

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-05-20 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №374

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 2009-05-20 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №373

  "EXPO 2010" მსოფლიო გამოფენაში საქართველოს მონაწილეობის ორგანიზების მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 დეკემბრის ¹822 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-05-20 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №372

  ევროპის გაერთიანებასა და საქართველოს მთავრობას შორის "დაფინანსების ხელშეკრულების" ხელმოწერის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინადადების განხილვის შესახებ

 • 2009-05-17 პრემიერ–მინისტრის ვიზიტი დიდ ბრიტანეთში

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური სამუშაო ვიზიტით ლონდონში იმყოფებოდა, სადაც 2009 წლის 13-17 მაისს ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის (EBRD) მმართველთა ყოველწლიური შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი გაიმართა.

 • 2009-05-13 პრემიერ–მინისტრი დიდ ბრიტანეთში იმყოფება

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური სამუშაო ვიზიტით ლონდონში იმყოფება, სადაც 2009 წლის 13-17 მაისს ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის (EBRD) მმართველთა ყოველწლიური შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს.

 • 2009-05-13 2009 წლის 12 მაისის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 12 მაისს საქართველოს მთავრობის სხდომა წინანდალში ჩატარდა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 38 საკითხი . დღის წესრიგი.

 • 2009-05-12 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №200-1

  2009 წლის 17 მაისიდან 20 მაისის ჩათვლით ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობა

 • 2009-05-12 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №200

  ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №199

  ი. კვაშილავას საქართველოს მთავრობის კანცელარიის სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმების დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-05-12

  დღეს, 12 მაისს 15:00 საათზე, წინანდალში გაიმართება საქართველოს მთვრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილია 38 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №370

  გ. ჩახნაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №369

  მ. კოპალეიშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №368

  ქ. ლონდონიდან საქართველოს მოქალაქის დავით ჭითავას გადმოსვენებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №367

  სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდის დაფუძნების შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №366

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №365

  შპს `კრისტალის და ი/მ გოგი მუშკუდიანის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №364

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №363

  2008 წლის 28 თებერვალს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №361-3

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის N361 განკარგულების დანართი N3

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №361-2

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის N361 განკარგულების დანართი N2

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №361-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის N361 განკარგულების დანართი N1

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №361

  წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანებების დაფარვის შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №360

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №359

  რუსეთის აგრესიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი საქართველოს მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა სათესლე მასალით უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ დარჩენილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა სათესლე მასალის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გადაცემის შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №358

  სსიპ - საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრის მიერ ქ. თბილისში, აკ. წერეთლის გამზ. N144-ში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №357

  ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ განხორციელებული სააღმზრდელო მომსახურების დაფინანსების ორგანიზაციულ ღონისძიებათა შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 10 თებერვლის N64 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №356

  ზოგიერთი სამინისტროს მიერ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ საქართველოს ეროვნული არქივის მიმართ არსებული დავალიანების დაფარვის ღონისძიებათა შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის N279 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №355

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ სატყეო დეპარტამენტის მიერ გრძელვადიანი ტყითსარგებლობის პერსპექტიულ სალიცენზიო 10 ობიექტზე საექსპლუატაციო ტყის ფონდის დადგენის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №354

  საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ საქართველოს მდინარეთა სანაპირო ზონებში ნაპირსამაგრ და წყალდიდობის პრევენციის სამუშაოთა ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით შესყიდვის შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №353

  სოფლებთან მისასვლელ საავტომობილო გზებზე ცემენტობეტონის საფარის მოწყობის ექსპერიმენტული სამუშაოებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 18 თებერვლის N106 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №352

  ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის საავტომობილო გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის დეტალური პროექტის მომზადების დაჩქარების ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №351

  სსიპ _ წყლით უზრუნველყოფის რეგიონული განვითარების სააგენტოს დაფინანსების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №350

  რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მისაღები სესხის ფინანსური პირობების შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №349

  საქართველოს მთავრობასა და შპს `ბახვი ჰაიდრო პაუერს შორის ბახვი ჰესი 3-ის მშენებლობის, ოპერირებისა და ფლობის შესახებ გასაფორმებელი ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №95

  საქართველოს ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის დარგების პოლიტიკის შემმუშავებელი კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 21 მარტის N56 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №94

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №93

  ,,საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 12 ივნისის N50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №92

  ჯანმრთელობის ნებაყოფლობითი დაზღვევით მოსახლეობის დაფარვის ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 26 თებერვლის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №91

  გარდამავალი პერიოდისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურების მიერ ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 18 აგვისტოს N143 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №90

  ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის N72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №89

  სახელმწიფო პროგრამა განახლებადი ენერგია 2008 _ საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის N107 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №88–1

  ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემის მიმართ ტექნიკური რეგლამენტი

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №88

  ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატისა და ციფრული ხელმოწერის სერტიფიკატის გამცემის მიმართ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №87–2

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 12 მაისის N87 დადგენილებით დანართი N2

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №87–1

  ინსტრუქცია თავისუფალი საწყობის ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების განსაზღვრისა და თავისუფალი საწყობის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №87

  თავისუფალი საწყობის ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნების განსაზღვრისა და თავისუფალი საწყობის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ ინსტრუქციისა და თავისუფალი საწყობის საქმიანობის სანებართვო მოწმობის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №86-1

  სახელმწიფო შიდა ფინანსურ კონტროლთან და შიდა აუდიტთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი საბჭოს - ჰარმონიზაციის ცენტრის დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 • 2009-05-12 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №86

  სახელმწიფო შიდა ფინანსურ კონტროლთან და შიდა აუდიტთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი საბჭოს - ჰარმონიზაციის ცენტრის შექმნის შესახებ

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №348-2

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N348 განკარგულების დანართი N2

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №348-1

  დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N348 განკარგულებით დანართი N1

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №348

  შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №347-9

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულების დანართი N9

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №347-8

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულების დანართი N8

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №347-7

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულების დანართი N7

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №347-6

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულების დანართი N6

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №347-5

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულების დანართი N5

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №347-4

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულების დანართი N4

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №347-3

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულების დანართი N3

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №347-2

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულების დანართი N2

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №347-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის N347 განკარგულების დანართი N1

 • 2009-05-08 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №347

  საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-05-05 პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ინდონეზიაში

  საქართველოს პრემიერ მინისტრი ნიკა გილაური ინდონეზიაში იმყოფებოდა, სადაც 2009 წლის 2-5 მაისს აზიის განვითარების ბანკის მმართველი საბჭოს ყოველწლიური შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც საქართველოს პირველად თანათავმჯდომარის სტატუსი ქონდა.

 • 2009-05-05 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №346

  სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-05-01 პრემიერ–მინისტრი ვიზიტით ინდონეზიაში გაემგზავრა

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური სამუშაო ვიზიტით ინდონეზიაში გაემგზავრა, სადაც გაიმართება აზიის განვითარების ბანკის მმართველი საბჭოს ყოველწლიური შეხვედრა.

 • 2009-05-01 პრესრელიზი

  2009 წლის 2-5 მაისს ინდონეზიაში ტარდება აზიის განვითარების ბანკის მმართველი საბჭოს ყოველწლიური შეხვედრა.

 • 2009-04-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №192-1

  საქართველოს მთავრობის კანცელარიის სამეურნეო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს დებულება

 • 2009-04-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №192

  საქართველოს მთავრობის კანცელარიის სამეურნეო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-04-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №191-1

  საქართველოს მთავრობის კანცელარიის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დებულება

 • 2009-04-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №191

  საქართველოს მთავრობის კანცელარიის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-04-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №190-1

  საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივნის სამსახურის (დეპარტამენტის) დ ე ბ უ ლ ე ბ ა  

 • 2009-04-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №190

  საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივნის სამსახურის (დეპარტამენტის) დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-04-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №189-1

  საქართველოს მთავრობის კანცელარიის იურიდიული დეპარტამენტისდ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 • 2009-04-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №189

  საქართველოს მთავრობის კანცელარიის იურიდიული დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-04-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №186-1

  2009 წლის 16-21 მაისს ქ. ჟენევაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 62-ე ასამბლეაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობა

 • 2009-04-30 2009 წლის 29 აპრილის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 29 აპრილს ქ.ქუთაისში ჩატარდა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 34 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-04-30 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №186

  ქ. ჟენევაში, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 62-ე ასამბლეაში მონაწილეობის მიზნით, საქართველოს დელეგაციის მივლინებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-04-30 Consumer confidence improves

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №339

  კომპანია `Bonifica S.p.A-ის მიმართ თანხის ანაზღაურების შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №338

  გ. ჩახნაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №337

  პ. პეტრიაშვილის საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ დოკუმენტზე ,,ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2010-2013 წლებისათვის მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №336

  საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 15 ივნისის N297 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №335

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მრავალწლიანი შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №334

  ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრაციის პროგრამის განსახორციელებლად შესაბამის ღონისძიებათა გატარების შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №333

  ,,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის დაფინანსების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 3 მარტის N154 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №332

  კახეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო სამეურნეო ტყის ფონდიდან 2873 მ2 მიწის ფართობის ამორიცხვის შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №331

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისაგან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №330

  საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური სატყეო სამმართველოს მართვას დაქვემდებარებული მცხეთის სატყეო უბნიდან 5495 მ2 მიწის ფართობის ამორიცხვის შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №329-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 29 აპრილის N329 განკარგულების დანართი N1

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №329

  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების მიზნით თანხის გამოყოფისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის სესხის აღების ნებართვის მიცემის შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №327

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 2 მარტის N151 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №326

  ,,საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 3 იანვრის N1 განკარგულების შესაბამისად გაცემული სესხების ნაწილის შპს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისათვის გადაკისრებისა და დარჩენილი სესხის დაბრუნების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 9 ნოემბრის N657 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №325

  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №324

  თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის იგოეთი-სვენეთის მშენებარე მონაკვეთზე (მარცხენა მიმართულება) ტექნიკური პარამეტრების სრულყოფისა და მოძრაობის ორივე მიმართულებაზე ერთნაირი (ცემენტობეტონის) საფარის მოწყობის შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №323

  საქართველოსა და უკრაინას შორის სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის მიზნით მთავრობათაშორისი კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 28 მარტის N152 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №322

  სახელმწიფო შესყიდვების ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განსახორციელებლად თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის, მარნეულისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებისათვის ნებართვის მიცემის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 11 მარტის N189 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №320

  2008 წელს დაღუპულ ჟურნალისტთა მემორიალის (ქ. ვაშინგტონი) გახსნისათვის აშშ-ში, კანადასა და მექსიკაში საქართველოს საელჩოს მიერ გასაწევი ხარჯების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N227 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №319

  ქ. სტამბულიდან საქართველოს მოქალაქეების საქართველოში დასაბრუნებელი ხარჯების შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №318

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №317

  ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე  

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №316

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თვითმმართველი ქალაქი ბათუმისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №315

  სოციალური პროგრამების ადმინისტრირების ხელშეწყობის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 30 ივლისის N491 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-29 M-O-M CPI march 2009 fell by 0.4%, resulting in annual period end CPI change of 1.6%

 • 2009-04-29

  დღეს, 29 აპრილს 15:00 საათზე, ქ.ქუთაისში გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №85

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის N10 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-29 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №84

  2009-2010 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობისა და ოდენობების, აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების, პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების განსაზღვრის, საერთო სამაგისტრო გამოცდას, თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებასა და პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებას შორის გრანტის წლიური მოცულობის, პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებებისათვის გამოყოფილი სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობის განაწილების შესახებ

 • 2009-04-25 პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი თურქმენეთში

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური თურქმენეთში იმყოფებოდა, სადაც 2009 წლის 23-24 აპრილს ენერგოუსაფრთხოების ფორუმი გაიმართა. ფორუმზე მხარეებმა „ნაბუკოსა" და „თეთრი ნაკადების" გაზსადენების პროექტების განხორციელების საკითხებზე ისაუბრეს.

 • 2009-04-22

  დღეს, 22 აპრილს 13:00 საათზე პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა.

 • 2009-04-21 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №307

  შპს `ემჯიაი-ს მიერ, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსა და შპს ემჯიაი-ს შორის 2007 წლის 21 დეკემბერს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულების 3.2.4. მუხლით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების უზრუნველსაყოფად წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის - 2 475 000 აშშ დოლარის ნაცვლად საბანკო გარანტიის ოდენობის საბაზრო ღირებულების მქონე მაღალლიკვიდური უძრავი ქონების იპოთეკით დატვირთვის შესახებ

 • 2009-04-18 პრემიერ-მინისტრი კოჯრის ბავშვთა სახლს ეწვია

  2009 წლის 18 აპრილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა კოჯრის ბავშვთა სახლის აღსაზრდელები მოინახულა.

 • 2009-04-16 2008 current account deficit reached 22.3% of GDP, funded by private and donor inflows

 • 2009-04-15 Net FDI amounted to US$1,293.7 mln in 2008

 • 2009-04-15 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №172

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2007 წლის 13 აგვისტოს N95 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-04-15 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №303

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №299

  გ. ჩახნაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №298

  ლ. ჭოლაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №297

  მარტვილი-მარტვილის მონასტრის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №296

  მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №295

  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოს მიერ 2009 წლის მოსახლეობის ურგენტული მომსახურებისა და ფსიქიატრიული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების თაობაზე  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №294

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №293

  ფიტოსანიტარიული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დროებითი ღონისძიების შესახებ  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №292

  შპს `ბახვი ჰაიდრო პაუერის მიერ ბახვი III ჰესის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №291

  ცისფერი გალერეის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №290

  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორ-ციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 19 მარტის N205 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №83

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების _ ,,ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დაფუძნების შესახებ  

 • 2009-04-14 2009 წლის 14 აპრილის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 14 აპრილს მთავრობის კანცელარიაში გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტანილი იყო 47 საკითხი.  დღის წესრიგი.

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №82

  საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 27 მაისის N42 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №81

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 20 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №80

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებულ საგადასახადო და სასესხო დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 7 ივნისის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №79

  ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 26 იანვრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №78

  საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისიის ფარგლებში ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების მოსამზადებელ საკითხთა კოორდინაციის უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №77-1

  საქართველოს კომერციულ ბანკში მიმდინარე (ანგარიშსწორების) ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინის ფულადი რესურსების გადატანის მიზნით კონკურს-აუქციონის მოწყობის წესი  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №77

  საქართველოს კომერციულ ბანკში მიმდინარე (ანგარიშსწორების) ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინის ფულადი რესურსების გადატანის მიზნით კონკურს-აუქციონის მომწყობი კომისიის შექმნის შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №76

  საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის N8 დადგენილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №75

  რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 8 თებერვლის N23 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №74

  საქართველოში ლატარიის ორგანიზებასა და ჩატარებაზე უფლებამოსილი პირის გამოსავლენად ტენდერის ჩატარების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №73

  გარდამავალი პერიოდისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურების მიერ ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 18 აგვისტოს N143 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №72

  ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №289

  აზიის განვითარების ბანკის (ADB) საწესდებო კაპიტალის მეხუთე საერთო გაზრდაში (General Cepital Increase V) საქართველოს მონაწილეობის შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №288

  ჩოლოქი-სარფის გზის ახალი მიმართულების (ქ. ბათუმისა და ქ. ქობულეთის შემოვლით) დეტალური პროექტის მომზადების დაჩქარების ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №287

  ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №286

  სსიპ _ საინვესტიციო რისკების მართვის სააგენტოს დაფინანსების უზრუნველყოფის შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №285

  ენერგომატარებლების ტრანზიტის ინსტიტუციური აღმშენებლობის პროექტის ფარგლებში არსებული დავალიანების დაფარვის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №283

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ქუთაისის ოფისის სარემონტო სამუშაოების ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით შესყიდვის შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №282

  2010 წელს საქართველოში ვაზისა და ღვინის 33-ე საერთაშორისო კონგრესის ორგანიზაციის მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 11 სექტემბრის N595 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №281

  საქართველო-თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარზე მდებარე საავტომობილო საბაჟო გამშვებ პუნქტ (სასაზღვრო გამტარი პუნქტი) - სარფთან დაკავშირებით თურქეთის რესპუბლიკის მხარის მიერ ინიცირებული საერთაშორისო შეთანხმების პროექტთან დაკავშირებით სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ    

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №280

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ  

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №279

  ზოგიერთი სამინისტროს მიერ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ საქართველოს ეროვნული არქივის მიმართ არსებული დავალიანების დაფარვის ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №278

  თვითმმართველი ქალაქი ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის თაობაზე საქართველოს პარლამენტისათვის მიმართვის შესახებ

 • 2009-04-14 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №277

  თვითმმართველი ქალაქი ქუთა¬ისისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის თაობაზე საქართველოს პარლამენტისათვის მიმართვის შესახებ  

 • 2009-04-14

  დღეს, 14 აპრილს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა, დღის წესრიგში შეტანილია 47 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-04-13 პრემიერ–მინისტრმა წეროვანში ქაღალდის წარმოების ქარხანა დაათვალიერა

  2009 წლის 13 აპრილს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა წეროვანში მდებარე ქაღალდის წარმოების ქარხანა დაათვალიერა.

 • 2009-04-13 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №171

  ი.ქურდაძის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 2009-04-10 პრემიერ–მინისტრმა ნიქოზში კაშხლის მშენებლობა დაათვალიერა

  2009 წლის 10 აპრილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა, სოფელ ნიქოზში, კაშხლის მშენებლობა, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა.

 • 2009-04-08 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №168

  ა. ჟვანიას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 2009-04-08 პრემიერ–მინისტრი ბიზნესწრეების წარმომადგენლებს შეხვდა

  2009 წლის 8 აპრილს სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტში" საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიზნესწრეების წარმომადგენლებს შეხვდა.

 • 2009-04-06 6 აპრილს, საქართველოს პრემიერ–მინისტრმა ნიკა გილაურმა, გურჯაანის რაიონში, კონცენტრანტების ქარხანა დაათვალიერა

  დღეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა, სოფლის მეურნეობის მინისტრ ბაკურ კვეზერელთან ერთად, გურჯაანის კონცენტრანტების ქარხანა დაათვალიერა.

 • 2009-04-06 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №164

  საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ~ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2008 წლის 17 სექტემბრის N274 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე    

 • 2009-04-06 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №71-5

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 6 აპრილისn N71 დადგენილების დანართი N5    

 • 2009-04-06 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №71-4

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 6 აპრილის N71 დადგენილების დანართი N4  

 • 2009-04-06 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №275

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფისა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ

 • 2009-04-06 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №71-3

  შემოსავლებში არ უნდა აისახოს არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლებით, აგრეთვე ვალდებულებების ზრდით მიღებული სახსრები.  

 • 2009-04-06 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №71-2

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 6 აპრილის N71 დადგენილების დანართი N2

 • 2009-04-06 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №71-1

  ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ნუსხა

 • 2009-04-06 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №71

  ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ნუსხის განსაზღვრის თაობაზე

 • 2009-04-06 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №70-1

  საქართველოში ლატარიის ორგანიზებასა და ჩატარებაზე უფლებამოსილი პირის გამოსავლენად ტენდერის ჩატარების წესი და პირობები  

 • 2009-04-06 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №70

  საქართველოში ლატარიის ორგანიზებასა და ჩატარებაზე უფლებამოსილი პირის გამოსავლენად ტენდერის ჩატარების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

 • 2009-04-03 პრემიერ–მინისტრი „თბილავიამშენს“ ეწვია

  2009 წლის 3 აპრილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური „თბილავიამშენს" ეწვია

 • 2009-04-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №263

  საქართველოს ეროვნული ბანკის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების განკარგვის შესახებ  

 • 2009-04-02 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №262

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს საპატრიარქოსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

 • 2009-04-02 პრემიერ–მინისტრმა VIII საერთაშორისო კონფერენციის (GIOGIE) მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა

  2009 წლის 2 აპრილს სასტუმრო "შერატონ მეტეხი პალასში" VIII საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა "ნავთობი და გაზი, ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურა" (GIOGIE) გაიმართა.

 • 2009-04-02 Government of Georgia announces receiving US$186.6 million disburstment from IMF

 • 2009-04-01 Government of Georgia Announces Signing Production Sharing Contract with Jindal Steel Power Limited

 • 2009-04-01 M O M CPI in February 2009 fell by 1,3% resulting in annual period end CPI change of 2,1%

 • 2009-04-01 პრემიერ–მინისტრი ბიზნესმენებს შეხვდა

  2009 წლის 1 აპრილს სასტუმრო „შერატონ მეტეხი პალასში" საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ბიზნეს წრეების წარმომადგებნლებს შეხვდა.

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №69

  საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის კოორდინაციის სახელმწიფო კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 იანვრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №261-1

  მუნიციპალიტეტებისათვის გასანაწილებელი ფქვილის დარჩენილი მარაგი  

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №261

  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გამოყოფილი ფქვილიდან დარჩენილი მარაგის შემდგომი გამოყენების შესახებ  

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №260-1

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადასაცემი უძრავი სახელმწიფო ქონების ნუსხა

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №260

  უძრავი სახელმწიფო ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ  

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №259-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 31 მარტის N 259 განკარგულების დანართი

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №259

  ახალგორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ 2009 წლის თებერვალში მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურების შესახებ  

 • 2009-03-31 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №162

  სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატები - საქართველოს ქარტიით გათვალისწინებული სამომავლო ხელშეკრულებების მომზადების მიზნით მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2009 წლის 20 იანვრის N15 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №258

  თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის 214-ე კმ-ზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის აღდგენით სამუშაოთა შესახებ

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №257

  თბილისი_ბაკურციხე_ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისი_საგარეჯოს 16-51 კმ მონაკვეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადების შესახებ  

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №256

  ,,პროფესიული განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ,,პროფესიული განათლება დასაქმებისათვის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 12 მარტის N113 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-03-31 2009 წლის 31 მარტის მთავრობის სხდომა

  2009 წლის 31 მარტს გაიმართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. დღის წესრიგში შეტნილი იყო 48 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №254

  ნ. ფრუიძისა და ვ. ლეჟავას საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №253

  პ. პეტრიაშვილის `საქართველოს 2008 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის ანგარიშზე მომხსენებლად დანიშვნის თაობაზე

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №252

  გ. მამაცაშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №251

  ი. ღვალაძის საქართველოს პარლამენტის წევრის გ. ლიპარტელიანის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №250

  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჰუმანიტარული საქმიანობის განხორციელების უზრუნველსაყოფად თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №249

  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ  

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №248

  სოფლის მოსახლეობისათვის ამბულატორიული მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 26 თებერვლის N132 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-03-31 სასტუმრო ,,თბილისი მარიოტში’’ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ახალი ინიციატივის ოფიციალური წარდგენა გაიმართა

  სასტუმრო ,,თბილისი მარიოტში'' ევროკავშირისა და გაეროს განვითრების პროგრამის ახალი ინციატივის ოფიციალური წარდგენა გაიმართა, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური და საქართველოს ევროკომისიის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ელჩი პერ ეკლუნდი ესწრებოდნენ.

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №67

  საქართველოში კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის კიოტოს ოქმით გათვალისწინებული სუფთა განვითარების მექანიზმის განხორციელების კოორდინაციის მიზნით საბჭოს შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 29 სექტემბრის 172 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №65-1

  ევროკავშირში დაცული სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისა და სხვა საკვები პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნებისათვის საქართველოში დაცვის მინიჭებასთან დაკავშირებული განცხადებების განმხილველი კომისიის დებულება  

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №65

  ევროკავშირში დაცული სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისა და სხვა საკვები პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნებისათვის საქართველოში დაცვის მინიჭებასთან დაკავშირებული განცხადებების განმხილველი კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ  

 • 2009-03-31

  დღეს, 31 მარტს 13:00 საათზე გაიმართება საქართველოს მთავრობის სხდომა, დღის წესრიგში შეტანილია 48 საკითხი. დღის წესრიგი.

 • 2009-03-31 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №64

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 16 მარტის 47 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-03-27 პრემიერ–მინისტრი ტექნიკურ უნივერსიტეტს ეწვია

  2009 წლის 27 მარტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შეხვდა.

 • 2009-03-25 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №160

  თ. კოვზირიძის საქართველოს მთავრობის კანცელარიის საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქათველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველთა ჯგუფის (სამსახური) უფროსად-პრემიერ-მინისტრის მთავარ მრჩევლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-03-25 საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №159

  ვ.ლეჟავას საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მმართველობისა და ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველთა ჯგუფის (სამსახური) უფროსად - პრემიერ-მინისტრის მთავარ მრჩევლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-03-25 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №247

  EXPO 2010 მსოფლიო გამოფენაში საქართველოს მონაწილეობის ორგანიზების მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 დეკემბრის N822 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ  

 • 2009-03-25 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №246

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ  

 • 2009-03-25 2009 წლის 25 მარტს საქართველოს პრემიერ–მინისტრმა სს ,,მადნეული’’ მოინახულა

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ბოლნისის რაიონში, დაბა კაზრეთში იმყოფებოდა, სადაც სააქაციო საზოგადოება ,,მადნეული''-ს სამთო-მომპოვებელი კომბინატი მოინახულა და მადნის მოპოვების პროცესს დაესწრო.

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №245

  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №241

  შპს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას, საქართველოს მთავრობას, აზერბაიჯანის გაზის მიწოდების კომპანიას, სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანიასა და სამხრეთ კავკასიის მილსადენის ოფციური გაზის კომპანიას შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესახებ

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №240-1

  საქართველოს ტერიტორიაზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ფართობები, რომლებიც უნდა გამოიყოს აღნაგობის უფლებით ,,ბთჯ-სა და ,,სკგ-ს მილსადენებისა და მასთან დაკავშირებული მიწისზედა ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციისათვის

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №240

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის შპს ,,ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანიისათვის უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №239

  საქართველოს მთავრობასა და კომპანია GUEU - WHITE STREAM PIPELINE COMPANY LIMITEDს შორის თეთრი ნაკადის გაზსადენის პროექტთან დაკავშირებით გასაფორმებელი მემორანდუმის თაობაზე

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №237

  საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 12 ოქტომბრის 586 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ და ,,საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 24 ნოემბრის 706 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის თაობაზე

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №234

  ი. ღვალაძის საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტზე თანამომხსენებლად დანიშვნის შესახებ

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №63

  ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს N132 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №233

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 20 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №62

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის N10 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №232-1

  საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 232 განკარგულების დანართი

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №61

  საქართველოს სავაჭრო პოლიტიკის შემმუშავებელი კომისიის შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 29 ივლისის N122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 2009-03-24 2009 წლის 24 მარტის მთავრობის სხდომა

  24 მარტს გაიმართა მთავრობის სხდომა, დღის წესრიგში შეტანილი იყო 52 საკითხი.  დღის წესრიგი.

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №60

  სახელმწიფო სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებათა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 16 მარტის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 • 2009-03-24 საქართველოს მთავრობის განკარგულება №232

  ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების ღონისძიებათა შესახებ