საქართველოს მთავრობის განკარგულება N566-1

დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის
2008 წლის 8 სექტემბრის
# 566 განკარგულებით

ვაჭრობისა და ტრანსპორტირების ხელშეწყობის სუამ-აშშ
ჩარჩო პროგრამის განხორციელებასთან დაკავშირებით
საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმა


ა) ვაჭრობისა და ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამის შესრულების მოსამზადებელი ეტაპის გეგმა

#

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Semsrulebeli

vadebi

SeniSvna

1

vaWrobisa da trans­­portirebis xelSewyobis prog­ramis ganxorci­ele­bis erovnuli geg­mis Seqmna

A.1 suamis vaWrobisa da trans­por­tirebis xelSewyobis prog­ramis ganxorcielebis  farg­leb­Si Semosavlebis samsaxurisa da sasazRvro policiis uflebamo­si­l pirTa daniSvna

Semosavlebis samsaxuri,  sasazRvro policia

1 Tve

Sesrulebulia

A.2 suamis vaWrobisa da trans­portirebis xelSewyobis prog­ramis ganxorcielebisaTvis mosam­zadebeli etapis Catarebis miz­niT uwyebaTaSorisi samuSao jgu­febis Seqmna

Semosavlebis samsaxuri,  sasazRvro policia,

sxva dainteresebuli uwyebebi

45 dRe

Sesrulebulia

A.3 samuSao jgufebis funqcio­nirebisaTvis ofisis Seqmnis Sesa­Zleblobebis ganxilva

sasazRvro policia

1-3 weli

 

A.4 vaWrobisa da transpor­tire­bis xelSewyobis programis  Se­sa­­bamisad, erovnuli gegmis deta­luri SemuSaveba

uwyebaTaSorisi samuSao jgufebi

6 Tve

Sesrulebulia

ბ) ვაჭრობისა და ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამის შესრულების ძირითადი ეტაპის გეგმა

1. სუამ-ის ქვეყნების კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია საერთაშორისო სტანდარტებთან

 

#

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Semsrulebeli

vadebi

SeniSvna

1.1

standartebis SemuSaveba da danergva

1.1.1 Sida kanonmdeblobis analizi da SeniSvnebis Sesatanad winadadebebis SemuSaveba

Semosavlebis samsaxuri,  sasazRvro policia,

sxva dainteresebuli uwyebebi

3 weli

mimdinareobs

 

 

1.1.2. saerTaSoriso SeTanxmebebis dadebis mizniT winadadebebis SemuSaveba, vaWrobisa da transportirebis xelSewyobis programis farglebSi suam-is satransporto derefnis formireba da monawileoba maT SedgenaSi

Semosavlebis samsaxuri,  sasazRvro policia,

sxva dainteresebuli uwyebebi

3 weli

mimdinareobs

 

 

1.1.3. sabaJo sferoSi ZiriTad saerTaSoriso konvenciebTan mierTebis mizniT  winadadebebis momzadeba

 

Semosavlebis samsaxuri, 

sxva dainteresebuli uwyebebi

1-5 weli

mimdinareobs

 

 

1.1.4. saerTaSoriso standartebis Sesabamisi sabaJo da sasazRvro kontrolisa da sabaJo damuSavebis operaciebis procedurebis harmonizaciis mizniT erovnul kanonmdeblobaSi cvlilebebis Sesatanad Sesabamisi winadadebebis momzadeba,

Semosavlebis samsaxuri,  sasazRvro policia,

sxva dainteresebuli uwyebebi

1-5 weli

sasazRvro policiasTan erTad SemuSavda teqnikuri gegma

2. სუამ-ის ქვეყნების საბაჟო (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური) და სასაზღვრო უწყებებისათვის ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაფართოება და განვითარება

#

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Semsrulebeli

vadebi

SeniSvna

2.1

informaciul-analitikuri qvedanayofis Seqmna da misi ganviTareba

2.1.1. informaciul-analitikuri qvedanayofis Seqmna

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1 weli

Sesrulebulia

 

 

2.1.2. informaciul-analitikuri saqmianobis ganxorcielebis mizniT instruqciebis SemuSaveba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-3 weli

Sesrulebulia

 

 

2.1.3. informaciul-analitikuri qvedanayofis teqnikuri aRWurva

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-3 weli

Sesrulebulia

 

 

2.1.4. informaciul-analitikuri qvedanayofis TanamSromelTa profesiuli momzadeba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-5 weli

periodulad

 

 

2.1.5. informaciul-analitikuri saqmianobis ganxorcielebis mizniT sainformacio sistemebisa da monacemTa bazebis Seqmna

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-5 weli

gegmis me-8 punqtis Sesabamisad

 

 

2.1.6. regionalur doneze sabaJo (Semosavlebis samsaxuri) da sasazRvro uwyebebis informaciul-analitikuri qvedanayofebis erTiani muSaobis organizeba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-3 weli

mimdinareobs

 

 

2.1.7. regionalur doneze saqarTvelos sabaJo (Semosavlebis samsaxuri) da sasazRvro uwyebebis informaciul-analitikuri qvedanayofebis TanamSromloba suam-is qveynebis Sesabamis uwyebebTan

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-5 weli

 

2.2

sisxlis samarTlebrivi devnis qvedanayofis ganviTareba

2.2.1. sisxlis samarTlebrivi devnis qvedanayofis teqnikuri aRWurva

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1 weli

 

 

 

2.2.2. sisxlis samarTlebrivi devnis qvedanayofis TanamSromelTa profesiuli swavleba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

 

2.2.3. sabaJo da sasazRvro sferoSi kanonierebis dacvis xelSewyobis Sesaxeb informaciis uzrunvelyofis mizniT, informaciuli sistemebisa da monacemTa bazebis Seqmna

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-5 weli

gegmis me-8 punqtis Sesabamisad

 

 

2.2.4. sabaJo da sasazRvro kanondarRvevaTa aRkveTis, gamovlenis da gamoZiebis mizniT, erovnul doneze erToblivi moqmedebebis organizeba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-3 weli

mimdinareobs,

icvleba informacia

2.3

saxelmwifo sazRvris dacvis formebisa da meTodebis sruryofa

2.3.1. suam-is qveynebis mesazRvreTa monawileoba, samuSao jgufebis Sexvedrebis organizebaSi

sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

 

2.3.2. suam-is farglebSi saxelmwifo sazRvris saerTo monakveTebis dacvis sakiTxebSi TanamSromlobis gaZliereba

sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

 

2.3.3 suam-is, evrokavSirisa da saerTaSoriso Tanamegobrobis wevri qveynebis gamocdilebis gaTvaliswinebiT saxelmwifo sazRvris dacvis erToblivi formebisa da meTodebis SemuSaveba,

sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

 

2.3.4. suam-is maStabiT saxelmwifo sazRvris saerTo monakveTebis dacvis mizniT SeTanxmebis organizeba

sasazRvro policia

1-3 weli

 

 

 

2.3.5. saxelmwifo sazRvarze makontrolebel saxelmwifo organoebs Soris mudmivi urTierTqmedebis organizeba

 

1-5 weli

Semosavlebis samsaxuri,  sasazRvro policia,

sxva dainteresebuli uwyebebi

3. პერსონალის შერჩევა, სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება, სტიმულირების ფორმების სრულყოფა

#

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Semsrulebeli

vadebi

SeniSvna

3.1

xarisxiani kadrebis SerCevis uzrunvelyofa

3.1.1. kadrebis SerCevis ghbywbgt,bcf lf rhbnthbevt,bc SemuSaveba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1 weli

 

 

 

3.1.2. kadrebis SerCevis principebisa da kriteriumebis  danergva

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-3 weli

 

3.2

saswavlo dawesebulebebis (centrebis) Seqmna an/da modernizacia

3.2.1.  saswavlo dawesebulebebis (centrebis) damatebiTi aRWurva, aucilebeli mowyobilobiT da saWiro saswavlo masalebiT

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-3 weli

 

Seqmnilia

 

 

uwyebaTaSorisi saerTaSoriso SeTanxmebebis gaformeba sxva qveynebTan sabaJo (Semosavlebis samsaxuri) da sasazRvro uwyebebis TanamSromelTa swavlebis mizniT

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

 

3.2.3. saswavlo centrebis Seqmna, kinologebis swavlisa da samsaxurebrivi cxovelebis gawvrTnis mizniT

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

3-5 weli

 

 

 

3.2.4. sabaJo (Semosavlebis samsaxuri) da sasazRvro uwyebebis TanamSromelTa momzadebis, gadamzadebisa da kvalifikaciis amaRlebis mizniT saswavlo dawesebulebebis (centrebis) Seqmna,

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

5 weli

 

 

 

3.2.5. centralur administraciebsa da regionalur organoebSi biblioTekebis Seqmna da maTi sakanonmdeblo da samecniero masalebiT uzrunvelyofa

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-3 weli

 

3.3

kadrebis momzadebis, gadamzadebisa da kvalifikaciis amaRlebis procesis srulyofa

3.3.1. saswavlo programebis da meTodebis efeqturi formebis SemuSaveba, aseve kadrebis kvalifikaciis amaRleba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1 weli

gaero-s ganviTarebis programis farglebSi

 

 

3.3.2. saswavlo dawesebulebebSi staJiorebisaTvis praqtikis gavlis uzrunvelyofa

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

 

3.3.3. sabaJo (Semosavlebis samsaxuri) da sasazRvro uwyebebis TanamSromelTaTvis profesiuli donis Sefasebis kriteriumebis SemuSaveba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-3 weli

 

 

 

3.3.4. `roluri~ TamaSebis programebis SemuSaveba da danergva

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

3-5 weli

 

 

 

3.3.5. distanciuri swavlebis programebis  danergva

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro  gjkbwbf

3-5 weli

 

3.4

maRali kvalifikacirebul pedagogTa Semadgenlobis formireba

3.4.1. ucxoeli eqspertebis CarTv specialuri seminarebisa da treiningebis Catarebis mizniT

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-5 weli

periodulad

 

 

3.4.2. kadrebis pedagogiuri da samecniero moRvaweobisaTvis stimulirebis meqanizmebis SemuSaveba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1 weli

 

 

 

3.4.3. pedagogTa  kvalifikaciis asamaRleblad saswavlo kursebis uzrunvelkofa

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-3 weli

 

 

 

3.4.4. kadrebis swavleba profesionalizmisa da eTikuri normebis amaRlebis mizniT

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

 

3.4.5. eTikis kodeqsis SemuSaveba da danergva

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1 weli

 

4. ანტიკორუფციული პოლიტიკის დანერგვა და განვითარება

 

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Sesruleba

vada

SeniSvnebi

4.1

antikorufciuli politikis danergva da ganviTareba

4.1.1 arsebuli situaciis analizi, ZiriTadi mimarTulebebis gansazRvra,  sabaJo da sasazRvro struqturebSi korufciis mizezebis da formebis gansazRvra

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1 weli

 

 

 

4.1.2 brZolis moqmedi meqanizmebis SemuSaveba da sabaJo (Semosavlebis samsaxuri) da sasazRvro uwyebebSi korufciis aRmofxvris mizniT Sesabamisi moqmedebebis Catareba

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-3 weli

 

 

 

4.1.3 sabaJo da sasazRvro formalobebTan dakavSirebuli xarjebis Semcirebis  mizniT administrirebis gaumjobeseba, agreTve sabaJo da sasazRvro kontrolis teqnologiuri sqemebis SemuSavebis gziT biurokratiis aRmofxvra da dublirebuli saqmianobis Semcireba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-3 weli

erTi fanjris principi

 

 

4.1.4 sazogadoebasTan Ria da nayofieri urTierTobis safuZvelze sabaJo da sasazRvro uwyebebis gamWvirvalobis uzrunvelyofa

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

1-5 weli

 

 5. საერთაშორისო ტერორიზმის, ტრანსნაციონალური დანაშაულის, კონტრაბანდის, საბაჟო წესების დარღვევის, არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა

 

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Sesruleba

vada

SeniSvnebi

5.1

suam-is wevri qveynebis  sasazRvro da sabaJo (Semosavlebis samsaxuri) uwyebebis Zalisxmevis konsolidireba saerTaSoriso terorizmis, transnacionaluri danaSaulis, kontrabandis, sabaJo wesebis darRvevis, aralegaluri migraciis da danaSaulis sxva formebis winaaRmdeg

 

5.1.1 erToblivi proeqtebis da programebis SemuSavebis, agreTve usafrTxoebis problemebis Seswavlis mizniT suam-is wevri qveynebis  sasazRvro da sabaJo warmomadgenlebis monawileoba regularul SexvedrebSi da konsultaciebSi sxvadasxva doneze

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia, sxva dainteresebuli uwyebebi

 

1-5 weli

 

 

5.1.2 suam-is satransporto derefanis farglebSi teroristul da organizebuli danaSaulis saqmianobasTan dakavSirebuli Setyobinebis programis SemuSaveba  da SeTanxmeba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-3 weli

 

5.2

sazRvrebis gamyareba, terorizmis, transsasazRvro danaSaulis, kontrabandis, sabaJo wesebis darRvevis da aralegaluri migraciis winaaRmdeg brZolis axali formebis SemoReba da maTi mudmivi ganviTareba

5.2.1. `mwvane zolTan~ dakavSirebuli samarTaldamrRvevebis da maTi xelSemwyobebis, agreTve kontrabanduli saqmianobiT dakavebuli pirebis taqtikuri moqmedebebis Seswavla da analizi 

 

 

sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

5.2.2. brZolis axali formebis da meTodebis SemuSaveba da danergva

 

 

sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

5.2.3. suam-is wevri qveynebis  ukanono saqmianobis wianaaRmdeg SeTanxmebul, operatiul RonisZiebebSi monawileoba rogorc gamSveb punqtebze, aseve `mwvane zolSi~.

 

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

5.2.4. swrafi reagirebis qvedanayofebis swavleba da aRWurva Sesabamisad maT mier specialuri davalebebis Sesrulebis mizniT;

 

 

sasazRvro policia

1-3 года

 

 

5.2.5. virtualur centrTan erTad potenciurad saSiSi pirebis monacemTa bazis specialuri informaciuli programebis SemuSaveba da misi danergva

 

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-3 weli

mocemuli ghegmis me-8 muxlis Sesabamisad

5.3

terorizmis, organizebuli danaSaulis, narkotikebis gavrcelebis da danaSaulis sxva formebis winaaRmdeg brZola suam-is virtualur centrTan uwyvetikavSiriT da erToblivi saqmianobis warmarTviT

 

5.3.1 terorizmis da organizebuli danaSaulis wianaaRmdeg brZolis sakiTxebSi samuSao jgufebTan Sexvedrebis Catareba 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia, sxva dainteresebuli uwyebebi

 

1-5 weli

 

 

 

5.3.2 suam-is farglebSi saerTaSoriso terorizmis, organizebuli danaSaulis da aralegaluri migraciis   winaaRmdeg brZolis erTiani sainformacio sivrcis SeqmnaSi monawileobis miReba, agreTve sabaJo da sasazRvro sakiTxebSi saerTo evropul-informaciul sistemasTan mierTeba

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia, sxva dainteresebuli uwyebebi

 

1-3 weli

 

 

 

5.3.3  terorizmis, organizebuli danaSaulis, narkotikebis gavrcelebis da danaSaulis sxva formebis winaaRmdeg brZolasTan dakavSirebuli suam-is virtualur centris infromaciis realizeba

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia, sxva dainteresebuli uwyebebi

 

3-5 weli

 

 

 

5.3.4  gamovlenil danaSaulebze monacemebis mudmivi Segroveba da analizi, agreTve suam-is wevri qveynebis  sasazRvro da sabaJo  organoebs Soris terorizmis da organizebuli danaSaulis winaaRmdeg brZolasTan dakavSirebuli informaciis da sxva aucilebeli monacemebis mudmivi gacvla   

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia, sxva dainteresebuli uwyebebi

 

3-5 weli

 

6. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა (საზღვრებზე)

 

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Sesruleba

vada

SeniSvnebi

6.1

inteleqtualuri sakuTrebis dacvis sistemis Seqmna da srulyofa

6.1.1 sabaJo kanonmdeblobaSi inteleqtualuri sakuTrebis dacvasTan dakavSirebuli debulebebis Setana

 

Semosavlebis samsaxuri

1-3 weli

Sesrulebulia

 

 

6.1.2 sabaJo samsaxurebis (Semosavlebis samsaxuri) Sesabamisi personalis swavleba da instruqtaJis Catareba

Semosavlebis samsaxuri

1-5 weli

Sesrulebulia

 

 

6.1.3 sabaJo dacviT mosargeble saerTaSoriso-savaWro saqmianobis monawile pirTa inteleqtualuri sakuTrebis monacemTa bazis SeqmnaSi monawileobis miReba.

 

Semosavlebis samsaxuri

1-5 weli

mocemuli gegmis me-8 punqtis farglebSi

7. სასაზღვრო, საბაჟო კონტროლის პროცედურების ჰარმონიზაცია და საბაჟო დამუშავების ოპერაციის განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად

 

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Sesruleba

vada

SeniSvnebi

7.1

sasazRvro da sabaJo kontrolis gamartiveba

7.1.1 maqsiamlurad swrafi kontrolisa da sabaJo operaciebis ganxorcielebis mizniT gamSveb punqtebze da sabaJo damuSavebis adgilebSi sabaJo da sasazRvro personalis aucilebeli raodenobiT  uzrunvelyofa

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-5 weli

Sesrulebulia

 

 

7.1.2 maRali ndobiT mosargeble sabaJo-savaWro monawile pirebisTvis, sabaJo kontrolis gamartivebuli procedurebis gamoyeneba, sainformacio sistema ASYCUDA-s gamoyeneba

Semosavlebis samsaxuri

1-3 weli

erTi fanjris principi

7.2

kontrolis procedurebis harmonizacia saerTaASoriso standartebis Sesabamisad

7.2.1 sazRvargareTis ganviTarebuli qveynebis kanonmdeblobis analizi da misi ganxorcieleba sabaJo da sasazRvro organoebis praqtikul saqmianobaSi

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-3 weli

 

sistematiurad

 

 

7.2.2 erovnul da saerTaSoriso normebze dayrdnobiT kontrolis procedurebis standartebis SemuSaveba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

3-5 weli

 

 

 

7.2.3 standartebis SeTanxmebis mizniT suamis regionalur doneze RonisZiebis mowyoba

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

 

 

 

7.2.4 kiotos konvenciasTan mierTeba da misi debulebebis praqtikaSi gamoyeneba

 

Semosavlebis samsaxuri

3-5 weli

 

 

 

7.2.5 mezobeli qveynebis sabaJo da sasazRvro uwyebebTan TanamSromloba

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro departamenti

1-5 weli

Sesrulebulia

 

 

7.2.6 sasazRvro kontolis erTiani standartebis da principebis SemuSaveba

sasazRvro policia

1-3 weli

 

 

 

7.2.7 sabaJo kontolis da sabaJo damuSavebis erTiani standartebis da principebis SemuSaveba

Semosavlebis samsaxuri

1-3 weli

 

 

 

7.2.8 gamSvebi punqtebis funqcionirebis erTiani principebis SemuSaveba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-3 weli

mimdinareobs muSaoba

7.3

saxelmwifo sazRvris gadakveTisas dakavSirebuli xarjebis Semcireba

7.3.1 mezobeli qveynis sazRvrebze gadaadgilebul saqonelze da satransporto saSualebebze informaciis kompleqsur gacvlaSi monawileobis miReba (maT Soris gamafrTxilebeli),  deklaraciis, invoisis da sxva saqonlis Tanmxlebi dokumentebis wardgenis CaTvliT

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

mimdinareobs muSaoba

 

 

7.3.2 makontrolebeli organoebis koordinirebuli moqmedebebis  safuZvelze saqonlis, pirebis da satransporto saSualebebis kotroli `erTi gaCerebis~ periodSi

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia, sxva dainteresebuli uwyebebi

 

1-5 weli

 danergilia ramdenime adgilze

 

 

7.3.3 importior qveyanaSi msgavsi kontrolisgan gaTavisuflebis an gamartivebuli kontrolis ganxorcielebis mizniT kompetenturi organobis mier suami-s farglebSi eqsportior qveyanaSi veterinaruli, fitosanitaruli, sakarantino da sxva msgavsi SemowmebasTan dakavSirebuli erToblivi dokumentis SemuSaveba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia, sxva dainteresebuli uwyebebi

 

3-5 weli

Sesrulebulia

 

 

7.3.4 saerTaSoriso praqtikis Sesabamisad mezobeli qveynebis gamSveb punqtebze sasazRvro da sabaJo uwyebebis mier kontrolis procedurebze drois limitis optimizacia.

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia, sxva dainteresebuli uwyebebi

 

1-3 weli

Sesrulebulia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4

 sabaJo damuSavebis operaciis ganmaxorcielebel sabaJo organoebSi saqonelis mimarT sabaJo damuSavebis operaciis ganxorcielebis drois Semcireba

7.4.1 sabaJo damuSavebis operaciis optimaluri teqnologiuri sqemis SemuSaveba

Semosavlebis samsaxuri

1-3 weli

Sesrulebulia

 

 

7.4.2 sabaJo damuSavebis operaciis ganmaxorcielebeli sabaJo organoebis rekonstruqcia da ganaxleba: satvirTo avtomobilebisTvis da specialuri teqnikis ganTavsebisaTvis sakmarisi raodenobis saavtomobilo sadgomebiT, sawyobebiT, sxvadasxva saxeobis saqonlis SenaxvisaTvis (malfuWebadi, gayinuli da sxva) saWiro mowyobilobebiT; eleqtroenergiis sarezervo generatorebiT, agreTve deklarantebis da  sagareo ekonomikuri urTierTobis operatorebis ganTavsebisaTvis saWiro SenobebiT.

Semosavlebis samsaxuri

3-5 weli

 

 

 

7.4.3 sabaJo kontrolis da laboratoriebis aRWurva specialuri teqnikiT da aparaturiT

 

Semosavlebis samsaxuri,

3-5 weli

 

7.5

riskis analizis safuZvelze sasazRvro da sabaJo kontrolis sistemis SemuSaveba

 

7.5.1 uwyebebis centralur aparatebSi, regionalur struqturebSi da sabaJo damuSavebis operaciis ganmaxorcielebel sabaJo organoebSi riskis analizisTvis saWiro struqturuli qvedanayofebis Seqmna

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1 weli

Sesrulebulia

 

 

7.5 sasazRvro da .sabaJo organoebSi riskebis analizis Semswavleli masalebis da instruqciebis SemuSaveba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1 weli

 

 

 

7.5.3 riskis profilebis da riskebis analizis monacemTa bazis Seqmnis mizniT informaciis Segrovebis organizeba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-3 weli

mimdinareobs muSaoba

 

 

7.5.4 riskis analizze dafuZnebuli sasazRvro da sabaJo kontrolis organizebis sakiTxebze swavlebebis Catareba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

 

7.5.5 riskis profilebis SemuSaveba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-5 weli

 

 

 

7.5.6 informaciul sistemaSi riskis profilebTan muSaobis SesaZleblobis Cadeba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

3-5 weli

me-8 muxlis farglebSi

 

 

7.5.7 sasazRvro da sabaJo kontrolis da sabaJo damuSavebis operaciis informaciul sistemaSi riskis profilebTan muSaobis SesaZleblobis Cadeba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

3-5 weli

 

 

 

7.5.8 suami-s farglebSi riskis profilebis gacvlis organizebaSi monawileobis miReba

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

3-5 weli

 

 

8. ინფორმაციული სისტემების ტექნოლოგიების და კომუნიკაციის გამოყენება

8.1

vaWrobisa da transportis xelSewyobis informaciis gacvlis principebis SemuSaveba 

 

8.1.1 informaciis gamcvlel subieqtebs Soris efeqturi muSaobis ganxorcielebisaTvis saWiro  informaciis CamonaTvalis  SemuSaveba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia, sxva dainteresebuli uwyebebi

 

1 weli

mimdinareobs muSaoba

 

 

 

8.1.2 kompiuteruli teqnikis, komunikaciis da programuli uzrunvelyofis (specifikis gaTvaliswinebiT) SemuSaveba 

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1 weli

mimdinareobs muSaoba

8.2

erovnuli komunikaciis sistemis Seqmna

 

8.2.1 komunikaciis sistemis proeqtireba infromaciis gacvlis principebze dayrdnobiT

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1 weli

ASYCUDA

 

 

 

8.2.2 uwyebaTaSorisi centralizebuli komunikaciis sistemis Seqmna

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia, sxva dainteresebuli uwyebebi

 

1 weli

 

 

 

 

8.2.3 gamSvebi punqtebis, sabaJo damuSavebis operaciis ganmaxorcielebeli sabaJo organoebis, regionaluri organoebis da centralur administraciis sasazRvro da sabaJo uwyebebs Soris komunikaciis sistemis Seqmna

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

3 weli

optikur boWkovani qseli

8.3

erovnuli informaciuli sistemis uzrunvelyofa

 

8.3.1 informaciis gacvlis principebze dafuZnebuli informaciuli sistemis proeqtireba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1 weli

 

 

 

 

8.3.2 informaciuli usafrTxoebis politikis SemuSaveba, informaciuli usafrTxoebis saimedo saSaulebebis SemuSaveba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-3 weli

 

 

 

8.3..3 sabaJo da sasazRvro uwyebebis informaciuli uzrunvelyofis meqanizmis SemuSaveba  realuri drois reJimSi

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-3 weli

 

 

 

8.3.4 realuri drois reJimSi gamSveb punqtebis da sabaJo damuSavebis operaciis ganmaxorcielebeli sabaJo organoebis riskis profilebze informaciuli uzrunvelyofis meqanizmis SemuSaveba

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-3 weli

 

 

 

8.3.5 erovnuli informaciuli sistemis programuli uzrunvelyofa

 

Semosavlebis samsaxuri sasazRvro policia

1-3 weli

 

 

 

8.3.6. samarTaldarRvevaSi monawile tvirTebis, satransporto saSualebebis da pirTa gamovlenis mizniT gamSvebi punqtebidan da sabaJo damuSavebis operaciis ganmaxorcielebeli sabaJo organoebidan informaciis miRebisa da Semdgomi analizis realuri drois reJimSi  damuSavebis uzrunvelyofa

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-3 weli

 

 

 

8.3.7 sabaJo da sasazRvro organoebis qvedanayofebis kompiuteruli teqnikiT aRWurvis uzrunvelyofa

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-5 weli

Sesrulebulia

 

 

8.3.8 gamSveb punqtebze video kontrolis sistemis danergva

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

Sesrulebulia

8.4

suami-s sakomunikacio sistemis  formireba

8.4.1 komunikaciis sistemis proeqtirebaSi monawileoba

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

Sesrulebulia

 

 

8.4.2 komunikaciis sistemebis  instalaciaSi monawileobis miReba

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

 

8.5

suami-s farglebSi vaWrobisa da transportis xelSewyobis Informaciuli sistemis SemuSaveba da danergva

8.5.1 informaciis urTierTgacvlis uzrunlvelsayofad  sainformacio sistemebis proeqtirebaSi monawileoba

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

 

 

 

8.5.2 informaciis dacvis saimedo sistemebis formirebis strategiis da politikis SemuSavebaSi monawileoba

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

 

 

 

8.5.3 “suami-s vaWrobisa da transportirebis xelSewyobis~  programuli uzrunvelyofis SemuSavebaSi monawileobis miReba

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

 

 

 

8.5.4 sabaJo da sasazRvro organoebis qvedanayofebis damatebiTi aRWurva kompiuteruli teqnikiT

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

 

 

9. ურთიერთშესაბამისი ტრანზიტული სისტემების უზრუნველყოფა

 

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Sesruleba

vada

SeniSvnebi

9.1

suami-s  farglebSi tranzitis erTiani sistemis Seqmna, efeqturi sabaJo kontrolis organizeba

9.1.1 gamSveb punqtebze kontrolis ganmaxorcielebeli yvela samsaxurebisaTvis muSaobis SeTanxmebuli kordinerebuli  grafikis SemuSavebaSi monawileoba, Sesabamisi samuSaobis Catareba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia da sxva makontrolebeli organoebi

 

1 weli

samuSaoebi dawyebulia

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 tranzitis ganxorcielebis erovnuli kanonmdeblobis  kiotos konvenciasTan SesabamisobaSi moyvana

 

Semosavlebis samsaxuri

3-5 weli

 

 

 

9.1.3 erovnuli kanonmdeblobis SesabamisobaSi moyvana tranzitis Sesaxeb konvenciis moTxovnebTan

 

Semosavlebis samsaxuri

3-5 weli

 

 

 

9.1.4  winadadebebis momzadeba, ,suami-s vaWrobisa da transportirebis xelSewyobis informaciuli  sistemis SigniT, suam-is farglebSi tranzituli tvirTebis Sesaxeb  informaciis operatiulad gacvlis

Taobaze

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

 

 

 

9.1.5 satranzito sistemis yvela monawilesTan sabaJo da sazRvris dacvis samsaxurebis warmomadgenlebis (administraciebis) regularuli ormxrivi da mravalmxrivi Sexvedrebis organizacia

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-5 weli

 

 

 

9.1.6 eqsportiori qveynis mier ganxorcielebuli: fitosanitaruli, veterinaluri da sakarantino kontrolis dadasturebis mizniT (rac iTvaliswinebs Semowmebis Sedegebis  cnobas, aRiarebas tranzitisa da importiori  qveynebis mier) SemuSavdes erTiani eleqtronuli dokumenti suami-s qveynebisaTvis

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

 

 

10. ინფრასტრუქტურის განვითარება და კონტროლის მექანიკური საშუალებებით აღჭურვა

 

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Sesruleba

vada

SeniSvnebi

10.1

gamSvebi punqtebisa da  ,,mwvane” sazRvrisaTvis teqnikuri aRWurvis standartebis SemuSaveba

10.1.1 gamSvebi punqtebisaTvis  aRWurvis erTiani standartebis SemuSaveba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1 weli

Sesrulebulia

 

 

10.1.2 erTiani standartebis SemuSaveba rogorc sabaJo, aseve sasazRvro laboratoriebis aRWurvisaTvis

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1 weli

 

 

 

10.1.3 sabaJo damuSavebis operaciis ganmaxorcielebeli sabaJo organoebis teqnikuri aRWurvis erTiani standartebis SemuSaveba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1 weli

Sesrulebulia

 

 

10.1.4 suami-s qveynebis Sesabamis sabaJo da sazRvris dacvis  uwyebebis muSaobis standartebis harmonizaciis mizniT RonisZiebebis  ganxorcieleba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-3 weli

 

10.2

gamSvebi punqtebisa da  ,,mwvanesazRvris teqnikuri aRWurvis standartebTan Sesabamisobis Semowmeba

10.2.1 gamSvebi punqtebisa da ,,mwvane sazRvris  teqnikuri aRWurvilobis miRebul standartebTan Sesabamisobis Semowmeba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1 weli

 

10.3

sabaJo samsaxurebis da sasazRvro policiis aRWurva

10.3.1 suami-s “satrasporto koridoris”  gamSvebi punqtebis, sasazRvro zolis da sabaJo damuSavebis operaciis ganmaxorcielebeli sabaJo organoebis erTiani standartebis Sesabamisad aRWurva

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-3 weli

 

 

 

10.3.2 suami-s ,,satransporto koridoris” sabaJo damuSavebis operaciis ganmaxorcielebeli sabaJo organoebis aRWurva

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

 

3-5 weli

Sesrulebulia

 

 

10.3.3 sabaJo da sasazRvro laboratoriebis  Seqmna  da aRWurva erTiani standartebis Sesabamisad

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

 

3-5 weli

 

 

 

10.3.4 yvela gamSvebi punqtebisa da sasazRvro zolebis  aRWurva erTiani standartebis Sesabamisad.

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

5 weli

 

 

11. საზოგადოებასთან ურთიერთობა

 

 

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Sesruleba

vada

SeniSvnebi

11.1

sazRvris dacvis da sabaJo organoebis saqmianobis Sesaxeb informaciis  sajaroobis uzrunvelyofa

11.1.1 Semosavlebis samsaxuris da sasazRvro policiis saqmianobis regularuli gaSuqeba masobrivi informaciis saSualebebSi

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-5 weli

 

 

 

11.1.2 internet saitis Seqmna da misi ganaxlebis uzrunvelyofa

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-5 weli

Sesrulebulia

 

 

11.1.3 specialuri perioduli gamocemebis gamocema

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-5 weli

 

11.2

fizikuri pirebisa da sagareo ekonomikur saqmianobaSi monawileTa informireba sabaJoze momqmedi wesebisa da procedurebis Sesaxeb

11.2.1 sabaJo da sazRvris gadakveTis wesebis gacnobagacxadeba gamSveb punqtebSi ganTavsebuli stendebis, firniSebis da abrebis saSualebiT

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

 

1-5 weli

Sesrulebulia

 

 

11.2.2 specialuri bukletebisa da broSurebis gamocema  ses-Si monawileTa informirebis mizniT

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

 

1-5 weli

Sesrulebulia

 

 

11.2.3 sabaJo da sasazRvro procedurebis ganxorcielebis Sesaxeb informaciis internet saitebze ganTavseba

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-5 weli

Sesrulebulia

 

 

11.2.4 regularuli Sexvedrebis organizeba ekonomikur agentebTan da saqmian wreebTan ,,mrgvali magidis” formatiT

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-5 weli

Sesrulebulia

 

12. ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების კონტროლი

 

amocanebi

RonisZiebebis dasaxeleba

Sesruleba

vada

SeniSvnebi

12.1

Ormagi daniSnulebis saqonelsa da teqnologiebis gamoyenebaze kontrolis sistemis Seqmna

12.1.1 suami-s farglebSi ormagi daniSnulebis saqonlis da teqnologiebis siis Seqmnis mizniT RonisZiebebis Catareba

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia, ekonomikuri ganviTarebis saministro

 

1-3 weli

 

 

 

12.1.2 ormagi daniSnulebis teqnologiebis Sesaxeb monacemTa bazis Seqmna da  masTan  gamSvebi punqtebis  kavSiris uzrunvelyofa

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

1-3 weli

mocemuli gegmis me-8 punqtis farglebSi

 

 

12.1.3 informaciul sistemaSi suami-s  vaWrobisa da transportis xelSewyobis sabaJo da sasazRvro organoebisaTvis  ormagi daniSnulebis teqnologiebis   Sesaxeb monacemTa gacvlis SesaZleblobis Seqmna

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

 

3-5 weli

mocemuli gegmis me-8 punqtis farglebSi

 

 

12.1.4 sabaJo da sazRvris dacvis samsaxuris TanamSromelibisaTvis specialuri treiningebis organizacia ormagi daniSnulebis teqnologiebis swored identifikaciis sakiTxebze

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

 

1-5 weli

 

 

 

12.1.5 ormagi daniSnulebis teqnologiebis srulyofilad identifikaciis mizniT, sabaJo gamSvebi punqtebisa da sabaJo damuSavebis operaciis ganmaxorcielebeli sabaJo organoebis Sesabamisi specialuri  teqnikiT aRWurva

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

3-5 weli

a e s s

procesSi

 

 

12.1.6 momxmareblebis, mwarmoeblebis,  gadamzidvelebis Sesaxeb monacemebis regularulad damuSavebisa da analizis uzrunvelyofa ormagi daniSnulebis saqonlis da teqnologiebis  gadaadgilebis tendenciebisa da mosalodneli safrTxeebis dadgenis mizniT

 

Semosavlebis samsaxuri, sasazRvro policia

 

 

1-5 weli