• 11 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №459

  „ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 11 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №458

  „სახელმწიფო, აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ მიმართვის წარდგენის, მისი განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №302 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 07 დეკემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №457

  საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის რესურსებითა და ქონებით სარგებლობის შემსწავლელი სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

 • 28 ნოემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №456

  „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 ნოემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №455

  „საქართველოს მთავრობის კანცელარიის დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 6 ივლისის №244 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 28 ნოემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №454

  ზოგიერთი კატეგორიის ოჯახისათვის სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

 • 22 ნოემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №453

  „2012 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 15 მარტის №92 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 22 ნოემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №452

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის №171 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ნოემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №451

  „საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ "საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის N278 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 19 ნოემბერი 2012
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №450

  „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2012 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №503 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>