საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2060

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 18 ივლისის N437 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტის შესახებ

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების პროექტი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 18 ივლისის N437 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე".

2. ბრძანებულების პროექტი ხელმოსაწერად წარედგინოს საქართველოს პრეზიდენტს.

პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი