საქართველოს მთავრობის დადგენილება №47-1

damtkicebulia

saqarTvelos mTavrobis

2009 wlis  16   martis 

#  47  dadgenilebiT

 

 

 

levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis

erovnuli biuros momsaxurebis tarifebi

 

 

 

eqspertizis dasaxeleba

obieqtis

raodenoba

momsaxurebis

tarifi

1

CanawerebSi arsebuli cvlilebebis faq­tis dadgena (amoSla, miwera, mi­xatva) da Tavdapirveli Canaweris aRd­gena

1 sityva (1 cifri)

45 lari

2

qimiurad damuSavebuli da garecxili sa­buTebis kvleva

1 obieqti

45 lari

3

teqnikuri saSualebebiT gayalbebuli xelmoweris eqspertiza

1 xelmowera

60 lari

4

suraTebis da suraTebze gamosa­xu­lebis cvlilebis faqtis dadgena

1 obieqti

45 lari

5

sabuTebis blankebis eqspertiza da ma­Ti damzadebis wesis dadgena

1 obieqti - 100

100 - 1000

1000 - 10000

10000 - 100000

100000 - 1000000

1000000 - zeviT

24 lari

12 lari

2,5 lari

0,6 lari

0,01 lari

0,006 lari

6

beWdisa da Stampis anabeWdebis eqsper­tiza:

a) ra wesiT damzadebuli beWdiT aris datanili;

b) identifikacia

1 obieqti

 

1 obieqti

25 lari

 

35 lari

7

sabeWd manqanaze nabeWdi teqstis eqspertiza

1 gverdi

25 lari

8

printerze amobeWdili teqstis eqsper­tiza da identifikacia

1 gverdi

120 lari

9

eleqtrofotografiuli wesiT damza­de­buli sabuTebis eqspertiza

1 sabuTi

35 lari

 

10

daxeuli sabuTebis eqspertiza

1 sabuTi

45 lari

11

damwvari sabuTebis eqspertiza

1 sabuTi

120 lari

12

fuladi niSnebis damzadebis wesis dadgena

1 kupiura

35 lari

13

urTierTgadamkveTi Strixebis  datanis  Tanamimdevrobis dadgena

1 obieqti

35 lari

 

14

sabuTebSi Secvlili furclebis faq­tis dadgena

1 furceli

45 lari

15

qaRaldis Sedgenilobis dadgena

1 furceli

120 lari

16

sabuTis xelnaweri teqstis identi­fi­kacia sawer saSualebasTan

1 gverdi

45 lari

17

saweri saSualebis saRebavi nivTi­ere­bis dadgena da identifikacia

1 obieqti

 

45 lari

18

sabuTis xandazmulobis dadgena:

a) rekvizitebis mixedviT;

b) qimiuri meTodebis gamoyenebiT

 

1 sabuTi

1 sabuTi

 

120 lari

120 lari

19

gadaxazuli, saRebaviT dafaruli sus­tad xiluli da uxilavi Canawerebis aRdgena

1 sityva an

1 cifri

60 lari

20

xelnaweri teqstebis eqspertiza

1 teqsti

35 lari

21

xelmowerebis eqspertiza

1 xelmowera

40 lari

22

cifrobrivi Canawerebis eqspertiza

1 obieqti

1 cifri

45 lari

23

uCveulo pirobebSi Sesrulebuli xel­mo­werebis eqspertiza

1 obieqti

 

120 lari

24

marcxena da marjvena  xeliT Sesru­le­buli Canawerebis da xelmowerebis eqspertiza

1 obieqti

120 lari

25

obieqtze arsebul cecxlsasrol da­zianebaTa gansazRvra

1 obieqti

45 lari

26

cecxlsasroli iaraRis balistikuri gamokvleva

1 sakiTxi

45 lari

27

vaznisa da misi komponentebis balis­tikuri gamokvleva

1 sakiTxi

45 lari

28

obieqtze arsebul dazianebaTa traso­logiuri gamokvleva

1 obieqti

35 lari

29

kvalis warmoSobis obieqtis gansaz­Rvra

1 obieqti

60 lari

30

texvis meqanizmis iaraRis gansazRvra da identifikacia

1 obieqti

60 lari

31

civi iaraRis dadgena

 

1 obieqti

60 lari

32

gadakeTebuli an waSlili nomrebis dadgena

1 obieqti

60 lari

33

mricxvelebis trasologiuri gamokv­leva

1 obieqti

45 lari

34

xelis kvalis dadgena, gamokvleva, iden­tifikacia

1 obieqti

35 lari

35

piris daqtiloskopireba

 

60 lari

36

gvamis daqtiloskopireba

 

60 lari

37

satransporto saSualebis  detalebisa da kvanZebis gamokvleva, avtomobilis teqnikuri mdgomareobis dadgena

90 lari

38

sagzao-satransporto SemTxvevis meqanizmis gansazRvra kompiuteruli modelirebis programis gamoyenebiT

komisiuri wesiT 500 lari

kompiuteruli modelirebis programis ga­moyenebis Seu­Zleblobis SemTxvevaSi (arasakmarisi monacemebis SemTxvevaSi) 230 lari

39

avtosatransporto saSualebebis dazi­a­nebuli detalebisa da kvanZebis ga­mokvleva

calkeuli detalebis gamokvleva

100 lari

40

satransporto trasologiuri eqsper­ti­za  

 

avtomobilis sruli gamokvleva    

140 lari

41

saaviacio teqnikuri eqspertiza

1 dRe

120 lari

42

saaviacio sasaqonlo eqspertiza

1 dRe

60 lari

43

saaviacio trasologiuri eqspertiza

1 dRe

60 lari

44

sarkinigzo trasologiuri eqspertiza

1 dRe

60 lari

45

sarkinigzo sasaqonlo eqspertiza

1 dRe

60 lari

46

sarkinigzo teqnikuri eqspertiza

1 dRe

100 lari

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

audio- da videoCanawerze arsebuli fo­nogramis auditoruli da akus­tikuri ana­lizi (fonogramis saeqs­pertizod vargi­sia­nobis dadgena, fo­nogramaze dafiqsi­re­buli metyvelebis xasiaTis (kiTxviTi Tu zepiri me­tyve­leba), xangrZlivobis, diq­tor­­Ta  sqe­sis da raodenobis, akustikur xel­SeSlaTa xasiaTis da donis Sefaseba, Canawerebis damzadebis drois dadgena)

 

1 fonograma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 lari

 

 

 

 

 

 

 

 

48

fonogramis teqstis dadgena (gaSifvra)

1 wuTi

5 lari

49

fonogramis teqstis lingvistikuri ana­lizi (xmisa da metyvelebis indi­vidualuri niSnebis dadgena:  xmis si­maRlis, tembris, metyvelebis tempis,  stilis, intonaciis, riTmis, arti­kulaciis paTologiuri movlenebi, dialeqturi Taviseburebani, inte­leq­tis gansazRvra)

 

 

1 diqtori

 

 

 

 

 

 

45 lari

 

 

 

 

 

 

50

audio da videoCanawerebze montaJis kva­lis dadgena, Canawerebis damzadebis meTo­dis dadgena (originalia Tu as­li).

1 fonograma

 

 

 

120 lari

 

 

 

51

Canawerebis xarisxis gaumjobeseba

1 foto

25 lari

52

videogamosaxulebis aRwera

1 videoCanaweri

25 lari

53

piris xmis nimuSis aReba

1 diqtori

35 lari

54

videogamosaxulebis foto-reJimSi ga­da­tana

1 foto

 

 

25 lari

 

 

55

piris aRwera da identifikacia foto­ebis mixedviT

1 piri

 

230 lari

 

56

videogamosaxulebis an fotogamo­saxu­lebis saeqspertizod vargi­sianobis da­d­gena

1  obieqti

 

 

45 lari

 

57

fotoze asaxuli piris vizualuri aRwera

1 piri

 

25 lari

 

58

cifrul matareblebze informaciis mo­Zieba da amoReba

50 failamde -

1 faili

60 lari

 

50 failis zemoT -

1 gb 

120 lari

 

59

kompiuteris programuli gamarTu­lobis Semowmeba

1 kompiuteri

 

200 lari

 

60

kompiuteris teqnikuri gamarTulobis Semowmeba

1 kompiuteri

 

150 lari

 

61

finansuri da sabuRaltro eqspertiza

1 dRe

175 lari

30 dRis Semdeg yovel gadaci­le­bul  dReze

60 lari

62

sayofacxovrebo daniSnulebis eleqt­roa­paraturis, danadgaris, xelsawyosa da mowyobilobis eqspertiza

1 obieqti

60 lari

63

samrewvelo daniSnulebis eleqtro­apa­raturis, danadgaris, xelsawyosa da mow­yobilobis eqspertiza

1 obieqti

230 lari

64

xarjTaRricxvis eqspertiza

20000 laramde

Rirebulebis 2%

20000-dan

100000-mde

Rirebulebis 1,5%

100000-dan 

500000-mde

Rirebulebis 1%

500000-dan

1000000-mde

Rirebulebis 0,75%

1000000-dan zeviT

Rirebulebis 0,50%

65

 

 

 

Sesrulebuli an Sesasrulebeli samu­Saoebis Rirebulebis dadgena

 

1 obieqti

 

 

20000 laramde

Rirebulebis 2,8%

20000-dan

100000-mde

Rirebulebis 2,2%

100000-dan 

500000-mde

Rirebulebis 1,7%

500000-dan

1000000-mde

Rirebulebis 1,2%

1000000-dan zeviT

Rirebulebis 0,5%

66

warmodgenili saqonlis raodenobis gansazRvra

1 kg

1 m3

1 m

1 cali

10 TeTri

1 lari

1 lari

20 TeTri

67

warmodgenili saqonlis xarisxis maC­veneblebis gansazRvra

1 saxeobis obieqti

25 lari

 

68

sasaqonlo nomenklaturuli kodis dad­gena

1 saxeobis obieqti

10 lari

 

69

warmodgenili moZravi qonebis (sa­qonlis) sabazro (sacalo, sabiTumo) da sabaJo Rirebulebis gansazRvra

1 saxeobis obieqti

100 laramde

20 lari

100-dan -

10000 laramde

50 lari

10 000 laris zeviT 300 lari 

70

warmodgenili uZravi qonebis (binis, kerZo saxlTmflobelobis, samrewvelo farTobis, komerciuli da saofise farTobis, arasasoflo-sameurneo miwis nakveTis) sabazro Rirebulebis gan­sazRvra

1 obieqti -100000 laris Rire­bulebis CaTvliT

(azomviTi samu­Saoebis gareSe)

 

1 obieqti

100000-300000 laris CaTvliT Rirebulebis

(azomviTi sa­muSa­oebis gareSe)

 

1 obieqti

300000 laris zeviT Rirebu­le­bis

 

1 m2

azomviTi naxazis Sedgena, garda samrewvelo farTobisa

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

1 m2

samrewvelo farTobis azomviTi naxazis Sedgena

200 lari

 

 

 

 

 

400 lari

 

 

 

 

 

 

800 lari

 

 

 

 

1 lari

 

 

 

 

 

0,50 lari

 

71

warmodgenili uZravi qonebis (sasoflo-sameurneo miwis nakveTi) sabazro Rirebulebis gansazRvra

1 obieqti

1 ha-is CaTvliT

 

1 obieqti

1 ha-is zeviT

50 lari

 

 

100 lari

 

72

warmodgenili uZravi qonebis saijaro qiris gadasaxadis gansazRvra

1 obieqti

 

1 m2

azomviTi naxazis Sedgena

200 lari

 

1 lari

 

73

msubuqi avtomobilisa da 7500 kg-mde sa­t­virTo avtomobilis sabazro/saba­Jo Rirebulebis gansazRvra

1 avtomobili

 

 

70 lari

 

74

satvirTo avtomobilis (7500 kg zeviT)  sabazro/sabaJo Rirebulebis gan­sazRv­ra

1 avtomobili

 

150 lari

 

75

dazianebuli avtomobilis aRdgeniTi Rirebulebis gansazRvra

1 avtomobili

2000 laris CaTvliT

80 lari

1 avtomobili

2000 laris zeviT

Sefasebuli Tanxis 4%

76

boWkovani masalebis da maTi nakeTobebis eqspertiza

1 obieqti

 

60 lari

qromatomaspeqt-rometriuli  ga­mo­­kv­leva

1 obieqti

100 lari

77

nebismieri markis avtotransportis rekvizitebis dadgena fizikur-qimiuri meTodiT

1 obieqti

45 lari

78

laq-saRebavebis kvalis gansazRvra mikroskopuli gamokvleviT da Tvisebrivi analiziT

1 obieqti

 

 

50 lari

 

laq-saRebavebis gamokvleva instrumentaluri meTodebiT

1 maCvenebeli

75 lari

79

feTqebadi nivTierebebis eqspertiza

1 obieqti

70 lari

80

araorganul da organul naerTTa qimiuri eqspertiza

1 maCvenebeli

75 lari

qromatomaspeqt-rometriuli gamo­kvleva

1 obieqti

100 lari

81

niadagis eqspertiza

mravalwlovani xe-mcenareebis asakis dadgena

1 maCvenebeli

50 lari

1 obieqti

(adgilze gasvla)

120 lari

 

82

liTonebis, Senadnobebis da maTi nakeTobebis eqspertiza

1 parametri

50 lari

83

polimeruli masalebisa da maTi nakeTobebis eqspertiza

1 parametri

50 lari

84

minebisa da maTi nakeTobebis eqspertiza

1 obieqti

50 lari

85

infrawiTeli speqtrofotometria

1 parametri

45 lari

86

rentgenofazuri analizi

1 parametri

45 lari

87

rentgenostruqturuli analizi

1 parametri

45 lari

88

emisiur-speqtraluri analizi

1 parametri

45 lari

89

narkotikuli an fsiqotropuli nivTierebis kvleva analizuri reaqciebisa da Txelfenovani qromatografiis meTodiT

60 lari

 

90

narkotikuli an fsiqotropuli nivTierebis Tvisebrivi da raodenobrivi kvleva instrumentaluri meTodiT

140 lari

 

91

farmpreparatis eqspertiza

80 lari

92

SardSi erTi narkotikuli, fsiqotropuli nivTierebis an analizuri jgufis  qimiur-toqsikologiuri kvleva  imunoqimiuri strip-testiT

SeniSvna: yoveli damatebiTi nivTierebis  an jgufis testireba

20 lari

 

 

+5 lari

93

TmaSi erTi saxis narkotikuli saSualebis an analizuri jgufis  qimiur-toqsikologiuri kvleva imunoqimiuri ELIZA  meTodiT

SeniSvna: yoveli damatebiTi nivTierebis an jgufis tes­ti­reba

80 lari

 

 

+15 lari

94

SardSi narkotikuli, fsiqotropuli nivTierebis an analizuri jgufis  qimiur-toqsikologiuri gamokvleva Toxi-Lab da sxva skrining sistemiT

70 lari

 

 

95

biomasalaSi narkotikuli, fsiqotropuli nivTierebis Tvisebrivi kvleva instrumentaluri meTodiT

175 lari

 

 

96

biomasalaSi narkotikuli, fsiqotropuli nivTierebis Tvisebriv-raodenobrivi gansazRvra instrumentaluri meTodiT

200 lari

 

 

97

biomasalaSi alkoholis Tvisebriv-raodenobrivi gansazRvra instrumentaluri meTodiT

60 lari

 

98

navTobproduqtebis xarisxis kontrolis laboratoriis mier eqspertis gamoyofa sinjis asaRebad:

 

Tbilisis masStabiT:

1 obieqti

60 lari

regionebis masStabiT:

1 obieqti

n  obieqti

(n = 2,3,4….)

 

 

120 lari

 

60 lari

99

dizelSi, benzinSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi, zeTebSi, navTobSi, mazuTSi, spec.siTxeebSi, samuSao siTxeebSi, uait­spiritSi, nafTaSi da sxva navTobpro­duq­tebSi simkvrivis gansazRvra

1 obieqti

60 lari

100

dizelSi, benzinSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi, zeTebSi, navTobSi, mazuTSi, spec.siTxeebSi, samuSao siTxeebSi, uait­spiritSi, nafTaSi da sxva navTob­pro­duqtebSi gogirdis Semcve­lobis gan­sa­zRvra

1 obieqti

230 lari

101

dizelSi, benzinSi, navTSi, reaqtiul saw­vavSi, zeTebSi, navTobSi, mazuTSi, spec.siTxeebSi, samuSao siTxeebSi, uait­spiritSi, nafTaSi da sxva navTob­pro­duqtebSi wylis Semcvelobis gan­sazRvra dina-starkis me­To­diT

1 obieqti

100 lari

102

dizelis sawvavSi cetanuri ricxvis gansazRvra

1 obieqti

60 lari

103

dizelis sawvavSi cetanuri indeqsis gansazRvra

1 obieqti

175 lari

104

dizelSi, benzinSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi, zeTebSi, navTobSi, mazuTSi, spec.­siTxeebSi, samuSao siTxeebSi, uait­spiritSi, nafTaSi da sxva navTob­produqtebSi fraq­ci­uli Sedgenilobis gansazRvra

1 obieqti

140 lari

105

dizelSi, benzinSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi, zeTebSi da sxva navTob­produqtebSi koroziuli aqtiurobis gansazRvra

1 obieqti

120 lari

106

benzinSi, dizelSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi faqtiuri fisebis Semcvelobis gansazRvra

1 obieqti

120 lari

107

dizelSi, zeTebSi da sxva navTob­pro­duqtebSi mJavuri ricxvis gan­sazRvra

1 obieqti

100 lari

108

dizelSi, benzinSi, navTSi, reaqtiul sa­wvavSi, zeTebSi da sxva navTob­pro­duqtebSi garegnuli saxis gansaz­Rv­ra  vi­zua­lurad

1 obieqti

60 lari

109

dizelSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi, zeTebSi,  spec.siTxeebSi, samuSao siT­xeebSi, uaitspiritSi, nafTaSi da sxva navTobproduqtebSi kristalizaciis da­w­­yebis temperaturis gansazRvra

1 obieqti

120 lari

110

dizelSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi, zeTebSi, navTobSi, mazuTSi, spec.si­Txe­ebSi, samuSao siTxeebSi, uait­spiritSi, nafTaSi da sxva navTob­produqtebSi SemRvrevis tempe­raturis gansazRvra

1 obieqti

120 lari

111

dizelSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi, zeTebSi, mazuTSi da sxva navTob­pro­duqtebSi wyalSi xsnadi tuteebis da mJavebis Semcvelobis gan­­­­­sazRvra

1 obieqti

 

100 lari

112

dizelSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi, zeTebSi, mazuTSi da sxva navTob­pro­duq­tebSi feTqebis temperaturis gan­sazRvra daxurul tigel­Si

1 obieqti

100 lari

 

113

warmodgenili  nimuSis standartTan Sesa­ba­mi­sobis dadgena

1 obieqti

 

daangariSdeba da­kveTili para­met­re­bis tari­febis Sek­re­­biT

114

warmodgenili nimuSis xarisxis ser­ti­fi­kat­­­Tan an/da  pasportTan Sedareba

 

 

 

1 obieqti

 

 

 

daangariSdeba da­kveTili para­metre­bis tari­febis Sek­rebiT

115

benzinSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi, nav­TobSi najeri orTqlis wnevis gan­sazRvra

1 obieqti

120 lari

116

benzinSi da reaqtiul sawvavSi oqtanuri ricxvis gansazRvra

1 obieqti

60 lari

117

dizelSi, benzinSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi, zeTebSi, navTobSi, mazuTSi, spec.siTxeebSi, samuSao siTxeebSi, uait­spi­ritSi, nafTaSi da sxva nav­Tob­produqtebSi meqanikuri minare­vebis Sem­cvelobis gan­sazRvra

vizualurad

1 obieqti

60 lari

raodenobrivad1 obieqti

120 lari

118

benzinSi, navTSi, reaqtiul sawvavSi, zeTebSi da sxva navTobproduqtebSi mJa­vianobis gansazRvra

1 obieqti

100 lari

119

navTSi, reaqtiul sawvavSi, zeTebSi da sxva navTobproduqtebSi gamyarebis tem­peraturis gansazRvra

1 obieqti

175 lari

120

navTSi, reaqtiul sawvavSi da sxva nav­Tob­produqtebSi gamWvirvalobis gansaz­Rvra

1 obieqti

60 lari

121

dizelSi, benzinSi, navTSi, reaqtiul sa­w­vavSi, zeTebSi, navTobSi, mazuTSi, spec.­siTxeebSi, samuSao siTxeebSi, uait­spi­ritSi, nafTaSi da sxva navTob­pro­duqtebSi wylis Semcvelobis gan­sazRvra vizualurad

1 obieqti

60 lari

122

zeTebSi, mazuTSi da sxva navTob­produqtebSi kinematikuri siblantis gansazRvra

 

500 C-mde 

1 obieqti

120 lari

 

500 C-is zeviT

1 obieqti

175 lari

123

zeTebSi da mazuTSi dinamikuri sib­lantis gansazRvra

1 obieqti

120 lari

124

zeTebSi siblantis indeqsis gansazRvra

 

1 obieqti

200 lari

(Tu dakve­Ti­lia sib­lante 500 C-is zemoT 60 lari)

 

 

125

zeTebSi, mazuTSi da sxva navTob­produqtebSi feTqebis temperaturis gansazRvra Ria ti­gelSi

1 obieqti

120 lari

126

uaitspiritSi aorTqleba qsilolis mi­marT

1 obieqti

 

60 lari

127

uaitspiritSi cda zeTovani laqis warmo­qm­na­ze

1 obieqti

60 lari

128

marcvleulis, burRuleulis, xorblis fqvilis, saxameblis da maTi gadamu­Savebis produqtebis eqspertiza

1 maCvenebeli

25 lari

 

129

Saqris, Saqrovani da fqvilovani sa­konditro nawarmis eqspertiza

1 maCvenebeli

25 lari

130

Taflis eqspertiza

1 maCvenebeli

35 lari

131

tropikuli da subtropikuli kultu­rebis, xilis, kenkris, kaklis da maTi gadamuSavebis produqtebis eqspertiza

1 maCvenebeli

30 lari

132

bostneulis, baRCeulis, sokos da maTi gadamuSavebis produqtebis eqspertiza

1 maCvenebeli

30 lari

133

xorcisa (maT Soris, frinvelis) da  xorcis produqtebis eqspertiza

1 maCvenebeli

30 lari

134

Tevzis, zRvis sxva produqtebis da  maTi gadamuSavebis produqtebis eqsper­tiza

1 maCvenebeli

30 lari

 

135

rZis da rZis produqtebis eqspertiza

1 maCvenebeli

35 lari

136

cxoveluri warmoSobis sakvebi cximebis eqspertiza

1 maCvenebeli

35 lari

137

mcenareuli warmoSobis sakvebi cximebis eqspertiza

1 maCvenebeli

35 lari

138

alkoholiani da dabalalkoholiani sasmelebis  eqspertiza

1 maCvenebeli

35 lari

 

139

ualkoholo  sasmelebis  eqspertiza

1 maCvenebeli

30 lari

140

wylis da mineraluri wylebis eqs­per­ti­za

1 maCvenebeli

30 lari

141

saneleblebisa da sagemovno pro­duqte­bis  eqspertiza

1 maCvenebeli

25 lari

142

Tambaqosa da misi nawarmis  eqspertiza

1 maCvenebeli

30 lari

143

sakonservo nawarmis  eqspertiza

1 maCvenebeli

30 lari

144

Caisa da yavis  eqspertiza

1 maCvenebeli

30 lari

145

bavSvTa kvebis produqtebis  eqspertiza

1 maCvenebeli

35 lari

146

sensoruli (organoleptikuri) eqsperti­za

1 maCvenebeli

20 lari

147

mikrobiologiuri (baqteriologiuri) eqspertiza

 

1 maCvenebeli

50 lari

148

qsenonaerTebis, kontaminantebis da sxva naerTebis eqspertiza, maT Soris:

1. toqsikuri elementebi da minarevebi

2. toqsikuri naerTebi

3. pesticidebi

4. mikotoqsinebi

5. nitrozoaminebi

6. benz (a) pireni

1 maCvenebeli

 

 

70 lari

105 lari

70 lari

70 lari

70 lari

70 lari

149

sakvebi  da biologiurad aqtiuri dana­ma­tebis eqspertiza

1 maCvenebeli

120 lari

150

nimuSebis aReba saanalizod

1 maCvenebeli

50 lari

151

kvebis sawarmoo da sadistribucio obi­eqtebis, kvebis produqtebis, kvebis pro­duqtebTan  SexebaSi  myofi  masalebis, 1-Tvi­ani racionis meniuganrigebis  sani­tariul-higienuri Sefaseba

1 maCvenebeli

100 lari

152

mza kerZebis eqspertiza

1 maCvenebeli

70 lari

153

fitosanitariuli eqspertiza

1 maCvenebeli

50 lari

154

cocxal pirze dazianebis arsebobis, misi xarisxis (mimyenebeli sagani) da xandazmulobis dadgena, vizualurad da an samedicino dokumentaciiT

1 fizikuri piri

40 lari

155

asakisa da/an sqesobrivi simwifis, an  sa­eWvo sqesobrivi mdgomareobis dadgena komisiuri wesiT

1 fizikuri piri

175 lari damatebuli 75 lari TiTo mowveul specialistze

156

komisiuri eqspertiza saqmis masalebiT

1 fizikuri piri

175 lari

157

komisiuri eqspertiza saqmis masalebiT mowveuli specialistebis monawileobiT

1 fizikuri piri

230 lari damatebuli 75 lari TiTo mowveul specialistze

158

sqesobrivi xasiaTis qmedebis eqspertiza

1 fizikuri piri

175 lari

159

mamakacis SeuRlebisa da Casaxvis unaris dadgena komisiuri wesiT

1 fizikuri piri

120 lari damatebuli 75 lari TiTo mowveul specialistze

160

orsulobis faqtis dadgena komisiuri wesiT

1 fizikuri piri

120 lari damatebuli 75 lari TiTo mowveul specialistze

161

gvamebis gamokvleva

1 gvami

 

175 lari

1 gvami

garegnuli daTvaliereba

85 lari

162

Semurva

1 gvami

60 lari

163

kanis preparatis eqspertiza

1 obieqti

35 lari

164

Zvlis preparatis eqspertiza

1 obieqti

60 lari L

165

Zvlis preparatis eqspertiza  asakis dadgenis mizniT

1 obieqti

45 lari

166

asakis dadgena kbilebis cveTis mixedvT

1 fizikuri piri (gvami)

25 lari

167

simaRlis gansazRvra Zvlebis mixedviT

1 obieqti

25 lari

168

sqesis gansazRvra Zvlebis mixedviT

1 obieqti

35 lari

169

tansacmlis gamokvleva

1 obieqti

60 lari

170

matramvirebeli sagnis eqspertiza

1 obieqti

25 lari

171

ConCxis Zvlebis anatomiur-morfologiuri struqturis dadgena

1 eqspertiza

175 lari

172

damarxvis xandazmulobis dadgena Zvlovani narCenebis mixedviT

1 eqspertiza

175 lari

173

piris identifikacia foto- da rentgenoSeTavsebis gziT

1 fizikuri piri

250 lari

174

piris identifikacia saidentifikacio niSnebis mixedviT

1 fizikuri piri

350 lari

175

sisxlis kvalis (Sxefi, wveTi da a.S) ganviTarebis meqanizmis dadgena

1 obieqti

15 lari

176

dazianebis Sesabamisobis dadgena

1 obieqti

25 lari

177

samedicino-kriminalistikuri eqspertiza samedicino dokumentaciiT

1 eqspertiza

120 lari

178

biomasalis arsebobis dadgena

(serologiuri kvleva)

 

 

15 lari

179

biomasalis saxeobis dadgena

(serologiuri kvleva)

 

 

20 lari

180

sisxlSi, SardSi an sxva obieqtSi alkoholis Tvisebrivi da raodenobrivi gamokvleva gazoqromatografiis meTodiT

1 obieqti

20 lari

181

sisxlSi, SardSi an sxva obieqtSi alkoholis Tvisebrivi da raodenobrivi gamokvleva gazoqromatografiis meTodiT

1 obieqti

20 lari

182

kunTSi, tvinSi an sxva obieqtSi alkoholis gamokvleva gadadenis meTodiT

1 obieqti

25 lari

183

 

 

Sinagan organoebSi, sisxlSi, SardSi an sxva obieqtSi mqrolavi Sxamebis gamokvleva gadadenis meTodiT

1 obieqti

30 lari

184

Sinagan organoebSi, sisxlSi, SardSi an sxva obieqtSi narkotikuli nivTierebis gamokvleva gamowvlilvis meTodiT

1 obieqti

55 lari

185

SardSi erTi narkotikuli, fsiqotropuli an saZile nivTierebis (nivTierebaTa jgufis) gamokvleva imunoqromatografiuli meTodiT _ `striqsiT~

1 obieqti

20 lari

186

SardSi ori an meti narkotikuli, fsiqotropuli an saZile nivTierebis (nivTierebaTa jgufis) gamokvleva imunoqromatografiuli meTodiT _ `striqsiT~

1 obieqti

25 lari

187

Sinagan organoebSi an sxva obieqtSi fosfororganuli SenaerTebis an sxva Sxamqimikatis gamokvleva gamowvlilvis meTodiT

1 obieqti

45 lari

188

Sinagan organoebSi an sxva obieqtSi fosfororganuli SenaerTebis an sxva Sxamqimikatis gamokvleva Txelfenovani qromatografiis meTodiT

1 obieqti

25 lari

189

Sinagan organoebSi an sxva obieqtSi mZime metalebis gamokvleva koncentrirebuli mJavebiT

1 obieqti

95 lari

190

Sinagan organoebSi an sxva obieqtSi dariSxanisa da sindiyis gamokvleva `reiSinis~ sinjiT

1 obieqti

20 lari

191

zogierTi nivTierebis gamokvleva dializis meTodiT

1 obieqti

25 lari

192

zogierTi nivTierebis gamokvleva danacriaebis meTodiT

1 obieqti

50 lari

193

martivi nivTierebis Semadgenlobis dadgena

1 obieqti

25 lari

194

rTuli nivTierebis Semadgenlobis dadgena

1 obieqti

50 lari

195

nivTierebaSi dariSxanis an fosfidis Semcvelobis dadgena `gutceitis~ meTodiT

1 obieqti

15 lari

196

narkotikuli, fsiqotropuli an sedatiuri nivTierebebis gansazRvra skrining meTodiT

1 obieqti

120 lari

197

narkotikuli, fsiqotropuli an sedatiuri nivTierebebis gansazRvra speqtrofotokoloriuli meTodiT an sxva instrumentuli meTodiT

1 obieqti

175 lari

198

biomasalis kvleva jgufur antigenebze sistema

(serologiuri kvleva)

25-30 lari

199

sisxlSi karboqsihemoglobinis arsebobis dadgena

25 lari

200

dnm kvleva

Txieri sisxlidan da sisxlis laqidan Chelex 100

Tmidan Chelex 100

nerwyvidan Chelex 100

organuli meTodiT Zvlidan

organuli meTodiT (sisxli, ofli, kunTi,

rbili qsovili,  nerwyvi, Tma, frCxili, kbili,

Sardi, gamonayofebi)  

2300 lari

 

  • dnm-is eqstraqcia (diferencialuri lizisi)

3400 lari

201

alkoholuri Trobis klinikur-laboratoriuli gamokv­leva amonasunTq haerSi

30 lari

202

narkotikul an/da fsiqotropul saSualebaTa zemo­qmedebis faqtis dadgena klinikuri da laboratoriuli gamokvleviT

65 lari

 

203

stacionaruli narkologiuri eqspertiza

1 dRe –

60 lari

204

ambulatoriuli narkologiuri eqspertiza

175 lari

205

narkologiuri eqspertiza samedicino dokumentaciiT

175 lari

206

dinamiuri narkologiuri gamokvleva

 

175 lari

207

piris narkologiuri aRricxvianobis Sesaxeb cnobis gacema

5 lari

208

saxanZro teqnikuri eqspertizis mizniT SemTxvevis adgilis daTvaliereba

erTi obieqti

230 lari

209

saxanZro teqnikuri eqspertizis mizniT nivTmtkicebebis (nimuSebis) vizualuri daTvaliereba

erTi obieqti

 

50 lari

210

saxanZro teqnikuri eqspertizis mizniT nivTmtkicebebis qimiuri gamokvleva

erTi obieqti

65 lari

211

saxanZro teqnikuri eqspertizis mizniT nivTmtkicebebis (nimuSebis) eleqtroteqnikuri gamokvleva (metalografiuli an rentgenostrostruqturuli analizi)

erTi obieqti

 

60 lari

 

212

saxanZro-teqnikuri eqspertizis Catareba saqmis masalebisa da dokumentaciis mixedviT (xanZris warmoSobis mizezis dadgenisaTvis saeqsperto versiebis ganxilva)

290 lari

 

                         

 

 

ambulatoriuli eqspertiza

 

 

213

piris ambulatoriuli sasamarTlo-fsiqiatriuli eqspertiza

260 lari

 

214

piris sasamarTlo-fsiqologiuri eqspertiza

170 lari

 

215

samoqalaqo qmedunarianobis sakiTxis dadgena

250 lari

 

216

piris sikvdilisSemdgomi sasamarTlo-fsiqiatriuli eqspertiza

230 lari

 

217

piris ambulatoriuli kompleqsuri sasamarTlo-fsiqiatriul-fsiqologiuri eqspertiza

430 lari

 

 

 

 

stacionaruli eqspertiza

 

 

218

piris stacionaruli sasamarTlo-fsiqiatriuli eqspertiza

1 dRe

65 lari

 

219

samoqalaqo qmedunarianobis sakiTxis gadawyveta

1 dRe

63 lari

 

220

piris stacionaruli kompleqsuri sasamarTlo-fsiqiatriul-fsiqologiuri eqspertiza

1 dRe

75 lari

 

 

 

 

 

sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuros sxva momsaxureba

 

           

sxva saxis eqspertiza

10 laridan - 500 laramde

pasuxi Teoriul kiTxvaze

50 lari

 

 

 

 

daCqarebuli momsaxurebis SemTxvevaSi arsebuli tarifi ormagdeba.